Vesitalous — 1993

tammi 01, 1993

Vuoden 1993 artikkelit

Vuosi Nro Kirjoittaja(t) Aihe

1993 1 Jorma Venäläinen Vesihuollon valmiussuunnittelu

1993 1 Timo Kulmala et al.  Kymenlaakson vedenhankinta ja Kuivalan tekopohjavesilaitos

1993 1 Sirpa Sandelin Kehitysmaiden vesi- ja ympäristöalan tulevaisuuden haasteet

1993 1 Anneli Skrökki Talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet

1993 1 Timo Assmuth Saastuneiden maa-alueiden inventointi, tutkimus, riskinarviointi ia riskinhallinta

1993 1 Irmeli Ahtela Hannu Sirviö  Vedenlaatuaineiston pääkomponenttianalyysi

1993 1 Juha Laasonen Numeerinen kulkeutumis- ja sekoittumismalli

1993 1 Jukka Kasko Kiintoaineen hiukkaskokojakaumien laserdiffraktometrinen määrittäminen sellu- Ia paperitehtaiden jätevedestä

1993 1 Helena Poutanen Jätteiden ominaisuuksien ia käyttäytymisen tutkimusmenetelmien standardisointi

1993 2 Antti Soikkeli ETA-sopimus ja Suomen vesi- ja viemärilaitokset

1993 2 Jukka Kero Tuotevastuulaki ja sen vaikutukset vesilaitostoiminnassa

1993 2 Marko Kolari Mirja Salkinoja-Salonen Klooratut eteenit pohjavesien pilaajina

1993 2 Eija Saski Mirja Salkinoja-Salonen Huoltoasemat pohjavesiuhkana

1993 2 Vivi-Ann Långvik Onko kloorilla desinfioitu vesi terveellistä?

1993 2 Matti Herva Japanin kalatiesymposion pääasiallinen sisältö

1993 2 Anneli Skrökki Pyraninväriaineen avulla tutkitaan kaukolämpöveden vuotoja

1993 2 Eero Kajosaari Vesihuolto – silmäys menneeseen ja katse tulevaan

1993 3 Pertti Seuna Ahti Lepistö Mitä vettä uomassa virtaa -veden kulkeutumisreitit valuma-alueella

1993 3 Harriet Lonka Jussi Leveinen Jyrki Tossavainen Kalliopohjavesi – Suomen vesihuollon vähän käytetty mahdollisuus

1993 3 Juha-Heikki Tanskanen Markku Pelkonen Kaatopaikkakaasun keräilyjärjestelmän toiminnon tehostaminen

1993 3 Jukka Rintala Kimmo Järvinen Yhdyskuntajätteen ja puhdistamolietteen käsittely biokaasuprosessissa – metaanin-tuotto-ominaisuudet

1993 3 Hannu Sarvanne Taajuusmuuttajakäytöt viemäripumppaamoissa

1993 3 Jouni Vielma Lietteen poisto altaista alipaineella fosforin puhdistusteho kaIanviljelylaitoksella

1993 3 Juha Taasonen Numeerinen kulkeutumis- ja sekoittumismallitus

1993 3 Jaakko Rinta-Paavola Kyrönjoen tulvahaitta ja sen kokeminen

1993 3 Risto Saarinen IFAT keräsi jätekansan Müncheniin

1993 3 Anneli Skrökki Kaivoveden laatu voi huonontua monesta eri syystä

1993 4 Sirpa Pietikäinen Avajaispuheenvuoro YT’93-näyttelyssä

1993 4 lmmo Pohjola Taloudellinen tilanne ja sen kehitysnäkymät

1993 4 Unto Tonttu Euroopan yhdentymisen vaikutukset vesilaitostoimintaan

1993 4 Juhani Puolanne Euroopan yhdentymisen vaikutukset lietteen käyttöön

1993 4 Jorma Pääkkönen Veden laatu ja korroosio

1993 4 Lauri Lihavainen Vv-laitosten taloudellisuuden mittaaminen ja laitosten vertailu

1993 4 Hugues Morange Vesihuoltopalveluiden järjestelyt Ranskassa

1993 4 Tapio Katko Vv-laitosten yhteistyön organisointi ja talous

1993 4 Jyrki Karmavuo Vesilaitoksen asiakkaiden velkasaneeraus

1993 4 Pauli Isteri Terve ja kunnostettu järvi kestää la tarvitsee ravinteita tuottaakseen pohjaeläimiä ia kaloja

1993 4 Liisa Lepistö et al Sinileväongelmat Taalintehtaan vesilaitoksilla 1989-1990

1993 4 Kirsti Lahti et al. Eri pinta- ia pohjavesilaitosten tehokkuus levien ja erityisesti syanobakteerien (sinilevien) poistossa

1993 4 Hell Törttö Uutta pohjoismaista yhteistyötä ympäristövaikutusten arvioinnissa

1993 4 Kai Kaatra Jaakko Sierla Valtion rahoittamat vesistö- ja ympäristönhoitotyöt Ruotsissa

1993 5 Pekka Vihervuori EY-oikeus ja ETA-sopimus Suomen vesilainsäädännön kannalta

1993 5 Asta Reinikainen Timo Assmuth Jätteidentutkimus – kehitys ja puitteet

1993 5 Asta Reinikainen Elinkaarianalyysi – kehittyvä väline tuotteiden ympäristövaikutusten arviointiin

1993 5 Suvi Vertanen Elinkaarianalyysimallien soveltaminen pakkausten kierrätyksen tarkasteluun

1993 5 Pertti Lahermo Pauli Väänänen Geologian Tutkimuskeskuksen ympäristögeokemiallinen purovesi- ja sedimenttikartoitus valmistumassa

1993 5 Birgitta Backman Pohjavedet happamoituneet Etelä-Hämeessä

1993 5 Jarmo Wright Harri Helminen Arto Hirvonen Köyliönjärven kujanjuoksu ulkoinen fosforikuormitus

1993 5 Jukka Tyrväinen Biologinen fosforinpoisto jäteveden puhdistuksessa

1993 5 Kimmo Järvinen Jukka Rintala Elona Tuomi Viron palavan kiven tuhkavuorten valumavesien biologinen käsittely

1993 5 Kai Kaatra ”Kuuntele kohinaa – se voi olla musiikkia!”

1993 5 Heli Törttö Jussi Hooli Oppikirja vesivarojen suunnittelusta

1993 6 Olli-Pekka Pietiläinen Lea Kauppi Suomen sisävesistöjen typpi/fosfori-suhteista – käyttökelpoista tietoa vesiensuojelun kannalta

1993 6 Pekka Ottavainen Jyrki Röpelinen Tulvasuojelu Iijoen keskiosalla

1993 6 Olli Varis Uskomusverkkojen käyttömahdollisuudet vesitaloudessa

1993 6 Harri Koivusalo Ari Jolma Karttatietojärjestelmät ja hajakuormitus

1993 6 Pauli lsteri ltämeren pelastamisesta

1993 6 Pertti Kantanen Fluoridin poisto talousvedestä

1993 6 Olli Madekivi Jorma Rytkönen Vesiliikenteen ympäristövaikutukset laaja-alaisia

1993 6 Asta Reinikainen Juha-Heikki Tanskanen Kaatopaikkavesien käsittelymenetelmät

1993 6 Juha-Heikki Tanskanen Asta Reinikainen Juurakkopuhdistamo jäte ia kaatopaikkavesien käsittelyssä

1993 6 Matti Ettala SARDINIA 93 Fourth International Landfill Symposium – suuntaviivoja kaatopaikkojen kehittämiselle

Kommentointi on suljettu