Vesitalous — 1995

tammi 01, 1995

Vuoden 1995 artikkelit

Vuosi Nro Kirjoittaja(t) Aihe

1995 1 Kalle T. Korhonen Vesistön alituksen ja sillan lupahakemuksista

1995 1 Kari Kallio Miksi peltoalueiden typpihuuhtoutumat ovat kasvaneet?

1995 1 Karl-Erik Storberg Lappajärven rehevöityminen vuosina 1963-1993

1995 1 Pirkko Selin Turvetuotanto ja vesistö-kuormitus

1995 1 Kjell Weppling Jukka Palko Markku Puustinen Kalkkisuodinoja – uusi ojitusmenetelmä

1995 1 Riku Vahala Aktiivihiilen käyttö talousveden puhdistuksessa

1995 1 Esa Lukinmaa Jussi Hooli Aikasarja-analyysi sovelletussa hydrologiassa

1995 1 Matti Ettala Ritva Rajala-Mustonen Helvi Heinonen-Tanski Markku Pelkonen Water Quality International ‘94

1995 1 Pauli Isteri Olemmeko valinneet oikeat periaatteet jätevesiemme puhdistustekniikassa?

1995 2 Juha Sario Ruoppauksen ja ruoppaus-massojen läjityksen luvanvaraisuudesta

1995 2 Urpo Myllymaa Kalatalous turvetuotannon vesioikeudellisissa ratkaisussa

1995 2 Jyri Rautiainen Biologinen ravinteiden poisto Savonlinnan jätevedenpuhdistamolla

1995 2 Esa K. Renko Lietteen laskeutuvuusominaisuuksien määrittäminen

1995 2 Seppo Lappalainen Veden alkalointi pienillä vesilaitoksilla

1995 2 Matti Iikkaren Pietarin pohjoisen jätevedenpuhdistamon esisuunnitelma

1995 2 Jukka Palko Juha Huhta Jorma Korhonen Kivikuituhidassuodatus roudan ja mangaanin poistossa pohjavesilaitoksilla

1995 2 Jukka Rintala Kimmo Järvinen Päivi Hartikainen Esa Melin Jaakko Puhakka Kloorifenoleilla saastuneen pohjaveden biotekninen puhdistus Pilot-demonstraatio

1995 2 Pirkko Selin Jari Marja-aho Olli Made-Kivi Simo Jokinen Kemikalointi turve tuotantovesien puhdistusmenetelmät

1995 2 Petri Juhola VEF/AWWA 1995 Joint Management Conference ”facing the Management Challenge”

1995 3 Jouko Sarvala Harri Helminen Arto Hirvonen Ravintoketjukunnostuksen ekologiset perusteet

1995 3 Juha Keto Ilkka Sammalkorpi Vesijärven ravintoketjukunnostus- vesiensuojelun ja kalakantojen hoidon yhteisprojekti v. 1987-1994

1995 3 Jukka Horppila Timo Kairesalo Teho-kalastuksen suorat ja epäsuorat vaikutukset Vesijärven ekosysteemissä

1995 3 Arto Hirvonen Seppo Salonen Ravintoketjukunnostuksen alkutaival Köyliön-järvellä

1995 3 Jouko Sarvala Harri Helminen Arto Hirvonen Seppo Salonen Köyliönjärven veden laatu ja siihen vaikuttavat mekanismit

1995 3 Juho Karjalainen Markus Leppä Liperin Pohjalammen ravintoketjukunnostus

1995 3 Harri Helminen Arto Hirvonen Jouko Sorvala Pohjoismaiset ravintoketjukunnostuskohteet

1995 3 Jyri Rautiainen Jälkiselkeytysaltaiden rooli biologisessa ravinteiden poistossa yhdyskuntajäteveden puhdistamoilla

1995 3 Leena Huttunen Nitraatit kohoomossa pohjavedenottamoilla – yksityiskaivoissa korkeitakin pitoisuuksia

1995 3 Esa Rönkä Hannu Kuoppala Monikerrossuodatin porakaivoveden raudan ja mangaanin poistamisessa

1995 3 Hannu Sarvanne Pengerryspumppaamot ja pumput

1995 4 Matti Viitasaari Vesihuolto kehittyvässä yhteiskunnassa – onko nykykäytännölle vaihtoehtoja?

1995 4 Pertti Hemanus Vesi- ja viemärilaitosten julkisuuskuva ja tiedottaminen

1995 4 Tapani Suomela Pohjavesialueisiin kohdistuvat riskit ja niiden ennakoiminen

1995 4 Jouko Varis Liuottimien aiheuttama pohjaveden saastuminen Oitissa

1995 4 Laina Salonen Luonnon radioaktiiviset aineet pohjavesiongelmana Suomessa

1995 4 Klaus Munsterhjelm EUn asettamat jäteveden käsittelyvaatimukset ja ltämeren suojeluun liittyvät jäteveden käsittelytavoitteet

1995 4 Tapio Katko Vesihuolto ympäristönsuojelun tiennäyttäjänä

1995 4 Mikko Korhonen Onnistunut yhdyskuntatekniikan viikko Tampereella 6.-10.6.1995

1995 4 Jouko Saarelainen Keijo Nenonen Tiivis hienoainesmoreeni – arvokos materiaali ympäristörakentamisessa

1995 4 Juha-Heikki Tanskanen Asta Reinikainen Juurakkopuhdistamon soveltuvuus suotovesien käsittelyyn – Lahden KujaIan kaatopaikka

1995 5 Jorma Rytkönen Seppo Liukkonen Öliyn biohajoavuuden tehostaminen merellisessä öljyntorjunnassa

1995 5 Riitta Kamula Jussi Hooli Eri mallityyppien käyttö vesirakennustekniikassa

1995 5 Olli Varis Vesistömallien käyttö ympäristövaikutusten arvioinnissa

1995 5 Pertti Heinonen Jari Koskiaho Näkökohtia maatalouden aiheuttamasta vesistökuormituksesta ja sen arvioinnista

1995 5 Jari Koskiaho Datan epänormaalisuuden, kausivaihtelun jo virtaaman vaihtelujen vaikutusten vähentäminen vedenlaatuaikasarjojen trendien testaamisessa

1995 5 Markku Puustinen Peltojen ominaisuudet ja vesiensuojelutavoitteet

1995 5 Jorma Sallanko Esa Lukinmaa Katsaus pelto-, metsä- ja turvetuotantoalueiden vesiensuojelutoimenpiteisiin

1995 5 Juha Järvelä Turvetuotantoalueiden jälkikäyttö – vaihtoehtona tekojärvet

1995 5 Harry Uosukainen Tapio Leppänen Turvetuotantoalueen käyttöönoton vaikutusten seuranta pohjaveden tasoon Rokuanharjulla

1995 5 Pasi Lehmusluoto Trooppisten alueiden limnologian nykytila ja tulevaisuus

1995 6 Sanna-Leena Rautanen Vesihuollon nykytila Suomessa ja viidessätoista muussa Euroopan maassa

1995 6 Petri Juhola Vesihuoltolaitos yhdyskuntien palveluorganisaationa

1995 6 Risto Taukkanen Vedenkäsittelyn tehostaminen uusilla prosessiyksiköillä

1995 6 Susanna Länetkangas Esko Lakso Kyrönjoen happamoituminen ja mahdollisuudet happamuuden vähentämiseen

1995 6 Asser Typpö Jussi Hooli Pellon alaraja rantamaiden viljelyksessä

1995 6 Harri Helminen Arto Hirvonen Jorma Wright Valuma-alueen fosforitaselaskelma käytännön vesiensuojelutyössä

1995 6 Jarmo Wright Harri Helminen Anita Mäkinen Quo vadis Dragsfjärdenin järvi?

1995 6 Hannu Friman litin Urajärven ja Sääksjärven kunnostushankkeet

1995 6 Markus Leppä Minna Rahkola Juha Karjalainen Pohjalammen eliöyhteisön muutokset tehokalastuksen seurauksena

Kommentointi on suljettu