Vesitalous — 1997

tammi 01, 1997

Vuoden 1997 artikkelit

Vuosi Nro Kirjoittaja(t) Aihe

1997 1 Mika Rontu Vesihuollon alueelliset ia valtakunnalliset tavoitteet

1997 1 Tapani Suomela Riitta Molarius Vesilaki ja pohjavesiriskit

1997 1 Heikki Komulainen Tuomo Karvonen Haitallisten polttoaineyhdisteiden käyttäytyminen ja kulkeutuminen maassa ja pohjavedessä

1997 1 Virpi Äystö Kokemuksia järvien kunnostuksista 1970-1995

1997 1 Jorma Rytkönen Seppo Liukkonen Merja ltävaara Reetta Piskonen Raakaöljyn biologinen hajoaminen ia miten hajoamista voidaan edistää rantavyöhykkeellä

1997 1 Pentti Saukkonen Kokemuksia ravintoketjujen kunnostamisesta Etelä-Karjalan kalavesillä

1997 1 Matti Mielonen Juha Laasonen Jorma Rytkönen Selvitys kalan nousun tehostamiseksi Vantaanjoen Vanhankaupunginkoskessa

1997 1 Gösta Wahlroos Pirkko Pajakko Mielipiteemme nollan arvoisesta vedestä

1997 2 Jouko Peltokangas Pohjaveden suojelu oikeuskäytännössä

1997 2 Martti Lipponen Vesilaitokset ia kuntakonserni

1997 2 Jari Rintala Tuoma Hatva Saranottoalueiden jälkihoito

1997 2 Veli Hyvärinen Suomi on muuttunut sateisemmaksi ja suuri osa lumisemmaksi

1997 2 Satu Lehtikangas Esko Lakso Kokemuksia humuspitoisen pohjaveden biologisesta käsittelystä

1997 2 Jyrki Kotola Juha Järvelä Mineraalipohjaiset materiaalit kaatopaikan pintatiivisterakenteena – tutkimustuloksia Lahden koerakenteesta

1997 2 Jyrki Tenhunen Jyri Seppälä Turun seudun vedenhankintaratkaisun käsittelystä päätösanalyysillä

1997 3 Veli-Matti Tiitinen Säkylän Pyhäjärven suojelu

1997 3 Harri Mattila Pyhäjärven suojeluprojekti on laaja yhteishanke

1997 3 Harri Mattila Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä on tehostettava

1997 3 Kaija Salmela Teija Kirkkala Pyhäjärveen laskevien jokien ia ojien veden laatu ja kuormitus

1997 3 Jouko Sarvala Harri Helminen Teija Kirkkala Pyhäjärven veden laatu ja sitä säätelevät tekijät

1997 3 Veli-Pekka Salonen Jussi Matinpoika Ketola Sanna-Liisa Laine Pyhäjärven pohjasedimenttitutkimukset.

1997 3 Juha Järvelä Jukka Jormola Uomien kunnostuksesta tulvatasanteiden ennallistamiseen

1997 3 Matti Viitasaari Juhlaluento 23.4.1997

1997 4 Mikko Korhonen Onnistunut yhdyskuntatekniikan viikko Jyväskylässä 3.-7.6.1997

1997 4 Kari Ratinen Avauspuheenvuoro Valtakunnallisilla vesihuoltopäivillä 4.6.1997

1997 4 Immo Pohjola Julkinen talous kansainvälisessä perspektiivissä

1997 4 Heljä-Sisko Helmisaari Antti-Jussi Lindroos Sadetusimeytys tekopohjaveden valmistuksessa ja vaikutukset maaperään ja kasvillisuuteen

1997 4 Juhani Puolanne Puhdistamoliete – jäte vai raaka-aine? Hyötykäytön tulevaisuus

1997 4 Jyrki Tenhunen Päätösanalyysi vesi- ja viemärilaitosten suunnittelussa, käytössä ja ylläpidossa

1997 4 Irene Konttinen Vesi ja viemärilaitos toimittajan silmin

1997 4 Ari Nevalainen Helsingin Vesi uudisti ilmettään

1997 4 Heikki Kiuru Seudullinen yhteistyö vesi- ia viemärilaitosten korjaus- ja huoltotoiminnassa

1997 4 Hannu Sarvanne Keskipakopumppujen tarjouksissa vaaditut suoritusarvot ia niiden vertailu

1997 4 Jorma Rytkönen Timo Riipi Markku Huhtinen Risto Korhonen Maritrain koulutushanke

1997 5 Olli Varis Unelmia ja todellisuutta vesivarojen hoidosta

1997 5 Liisa Lepistö Sinilevistä ia muista levistä Suomen vesissä

1997 5 Kirsti Lahti Syanobakteerien tuottamat maksatoksiinit ja vedenhankinta

1997 5 Petri Ekholm Kirsti Krogerus Vain osa puhdistetun asumajäteveden fosforista leville käyttökelpoisia

1997 5 Jani Hanninen Teija Kirkkala Kari Lehtilä Fosfori- ia typpipitoisuuksien pitkäaikaismuutokset saaristomerellä

1997 5 Jorma Niemi Vedenlaadun alueelliset erot Suomessa 1966-l 995

1997 5 Katriina Kujala-Räty Erkki Santala Pienet jätevedenpuhdistamot Pohjoismaissa

1997 5 Reijo Salontie Järvien eteläinen saamelaisnimistö –hydrologiaakin eikä vain lingvistiikkaa

1997 6 Esko Wähäsöyrinki Vesistön säännöstelyt ia niiden tarkistaminen

1997 6 Mika Marttunen Seppo Hellsten Arvioinnista monitavoitteiseen päätöksentekoon

1997 6 Heikki Kiuru Jyri Rautiainen Suurina konsentraatioina vesi/liete-seoksessa olevan lietteen laskeutuminen erittäin matalakuormitteisten aktiiviliete-laitosten jälkiselkeytysaltaissa. Osa 1

1997 6 Riku Vahala Tapio Ala-Peijari Eira Toivanen Orgaanisen aineen vähentäminen 2-vaiheisella aktiivihiilisuodatuksella

1997 6 Riitta H. Kettunen Jukka A. Rintala Biologiset menetelmät kaatopaikkavesien käsittelyssä

1997 6 Heli Törttö Pohjois-Pohjanmaa siirtymässä alueiden kehittämisessä yhä enemmän oppivaan suunnitteluun

1997 6 Risto Mattila Timo Pohjamo Siikaputaan tulvauoman kunnostus

1997 6 Kirsi Hakkila Opintomatka Italian vesihuoltomaailmaan

1997 6 Jarmo J. Hukka Kansainvälisen vesihuoltoliiton 50-vuotisjuhlakonferenssi

Kommentointi on suljettu