Vesitalous — 1998

tammi 01, 1998

Vuoden 1998 artikkelit

Vuosi Nro Kirjoittaja(t) Aihe

1998 1 Päivi Rajala Maaperän lyijypitoisuus ampumarata-alueella

1998 1 Eila Turtola Markku Puustinen Kasvipeitteisyys ravinnehuuhtoutumien vähentäjänä

1998 1 Matti Ettala Kaatopaikkavesien käsittely haihdutustekniikalla täysmittakaavan laitoksissa

1998 1 Heikki Komulainen Pohjaveden in situ-kunnostuksen uusia menetelmiä. Osa 1. Reaktiiviset seinämät

1998 1 Ismo Lindfors Jouko Halminen Pertti Vuoriranta Jaakko Puhakka Teollisuus- ja asumajätevesien yhteiskäyttö Luotsinmäen puhdistamolla

1998 1 Heikki Kiuru Jyri Rautiainen Suurina konsentraatioina vesi/lieteseoksessa olevan lietteen laskeutuminen erittäin matalakuormitteisten aktiivilietelaitosten jälkiselkeytysaltaissa. Osa 2: Lietteen flokkautuminen ja laskeutuminen

1998 1 Jukka Jormola Juha Järvelä Luonnonmukainen vesirakennus Tanskassa. Ohitusuomia ja jokilaaksojen ennallistamista

1998 1 Pertti Hynninen Flokkikuorma metsäteollisuuden aktiivilietelaitosten ohjaussuureena

1998 1 Hannu Majuri Vesistöjen kunnostukseen liittyvän lainsäädännön, hallinnon ja hyödynarvioinnin kehittäminen

1998 2 Matti Hepola Kalle T. Korhonen Katselmustoimituksesta ja lopputarkastuksesta ympäristölupalautakunnissa

1998 2 Juha Jävelä Luonnonmukainen ja ekologinen vesirakennus

1998 2 Terhi Helmiö Kasvillisuuden aiheuttaman virtausvastuksen arviointi avouomissa

1998 2 Virpi Kupiainen Teollisuusjätevedet ja niiden johtaminen yleiseen viemärilaitokseen

1998 2 Arto Latvala Samuli Kleimola Turkistarhat pohjavesien kannalta

1998 2 Esko Nylander Pohjaveden laadun muutokset Mustion minkkitarha-alueella vuosina 1986-1997

1998 2 Jari Koskiaho Markku Puustinen Viljelyalueiden valumajätevesien käsittely kosteikoissa

1998 2 Harri Helminen Esa Juntura Jorma Koponen Pasi Laihonen Hannu Ylinen Itämereltä Saaristomerelle tulevan fosfori- ja typpikuormituksen arviointi kolmiulotteisen virtausmallin avulla

1998 2 Jorma Niemi Lounais-Suomen jokien vedenlaatu 1965-1995

1998 3 Arto Kalpa Säkylän Pyhäjärven kasvillisuus kesällä 1997

1998 3 Heikki Elomaa Pyhäjärven valuma-alueen maasuodattimien toimivuus

1998 3 Ulla Tikkanen Pyhäjärven valuma-alueen kalkkisuodattimet

1998 3 Heidi Aaltonen Jukka Saarenpää Juhani Korkealaakso Juha Väisänen Kimmo Järvinen Turkistarhan vaikutus pohjaveden nitraattipitoisuuteen

1998 3 Maria Suoraniemi Anni-Inkeri Törmänen Sirpa Laine Timo Kairesalo Kunnostetun järven hoitomalli

1998 3 Matti Ettala Kaatopaikkavesien käsittelytarve

1998 3 Hannu Nummiaro Kompostointiprosessin mallintaminen

1998 3 Pertti Heinonen Lyhyt katsaus maatalouden vaikutuksista vesistöjen tilaan ja pohjavesien laatuun

1998 3 Juha Laasonen Jokikunnostuksen mallitus

1998 4 Päätoimittaja Aimo Maasilta In Memoriam

1998 4 Tapani Suomela Vesipolitiikkaa koskeva EU:n puitedirektiivi

1998 4 Ilkka Miettinen Markku Lehtola Terttu Vartiainen Pentti Martikainen Vedenkäsittelyn vaikutukset juomaveden ravinteisiin, mikrobien jälkikasvuun

1998 4 Outi Zacheus Legionellaa yleisesti kiinteistöjen lämpimässä käyttövedessä

1998 4 Anna-Liisa Kivimäki, Kirsti Lahti, Tuomo Hatva, Ilkka Miettinen, Sirkku Tuominen

Järviveden orgaanisen aineksen käyttäytyminen maaperässä rantaimeytyslaitoksilla

1998 4 Kirsti Lahti, Anna-Liisa Kivimäki, Maija Niemelä, Kaarina Sivonen Sinilevien ja niiden tuottamien maksatoksiinien käyttäytyminen rantaimeytyksessä

1998 4 Hannu Kuoppala Kaksoissuodatus raudan ja mangaanin poistajana

1998 4 Jyrki Palomäki Humus- ja rautapitoisen pohjaveden kemiallis-biologinen käsittely

1998 4 Satu Antola Pohjaveden alkalointi kalsiittisella kalkkikivellä

1998 4 Jarmo Sallanko Talousveden bromaattikysymys

1998 4 Pauliina Myllymäki Radonin poisto pohjavedestä – uusia ilmastimia ja aktiivihiilisuodatuksen käyttöönotto

1998 4 Laina Salonen Pia Huikari Tuukka Turtiainen Luonnon radioaktiiviset aineet pohjavesissä – poistolaitteiden tarve ja kehittäminen Suomessa

1998 4 Maarit Priha Ari Langi Metsäteollisuuden jätevesien typen merkitys vesistöjen rehevöitymisessä

1998 4 Hannu Sarvanne Viemäripumppujen energiatalous – hyötysuhteen ylläpito

1998 5 Timo Maasilta Uuden päätoimittajan puheenvuoro

1998 5 Paula Böhling Petri Suuronen Suomen kalavarat ja kalastus – taloudellisesti tärkeimmät kannat tehokkaasti hyödynnettynä

1998 5 Anssi Ahvonen Asmo Honkanen Kalan tarjonta ja kysyntä Suomessa

1998 5 Keijo Juntunen Paula Böhling Enemmän luonnonlohta ja lohijokia Itämerelle

1998 5 Kalevi Leinonen Johanna Stigzelius Anna-Liisa Toivonen Anna-Liisa Tuunainen Rauno Yrjölä Kotkalaiset kalastavat kotiseudulla, helsinkiläiset mökillä – tuloksia Kuinka Suomi kalastaa- tutkimuksesta

1998 5 Juha Koskela Riitta Rahkonen Monipuolisuutta ruokakalan viljelyyn

1998 5 Riitta Savolainen  Juhani Kettunen Ravunviljelystäkö uusi elinkeino

1998 5 Juhani Kettunen Teuvo Järvenpää Astacus kasvattaa ravut sisällä

1998 5 Timo Mäkinen Kalankasvatuksen ympäristöasioiden yhteiskunnallinen ohjaus

1998 5 Kari Ruohonen Jouni Vielma Kalojen ravitsemustutkimus tukee kalanviljelyn ympäristö- kuormituksen alentamista

1998 5 Antti Lappalainen Lauri Pesonen Veden laadun paranemisesta huolimatta Helsingin ja Espoon lahtialueiden kalasto muuttuu hitaasti

1998 5 Riitta Kamula Anne Laine Kalojen kulku pohjoismaisen yhteistyön aiheena

1998 6 Pirjo Rantanen Matti Valve Risto Laukkanen Biologinen ravinteiden poisto ja sen mitoitus

1998 6 Hannes Melasniemi Hiivaitiöt tärkeitä biologisessa fosforinpoistossa

1998 6 Markku Pelkonen Esa Renko Wang Zhengzhang Lietteen laskeutuvuus biologisessa ravinteiden poistoprosessissa

1998 6 Sami Raassina Suomen vesilaitosten turvallisuusluokitus v. 1997

1998 6 Jarmo Hukka  Tapio S. Katko Onko vesihuolto bisnestä?

1998 6 Jyri rautiainen Lietteen mädättämön rejektivesien erilliskäsittely nitrifioivalla aktiivilieteprosessilla

1998 6 Esko Lakso Jätevesien puhdistustulosten parantaminen purkukentällä

1998 6 Lauri Aikala Riskianalyysit yleisen viemäriverkon piirissä olevilla teollisuuslaitoksilla

1998 6 Jari Hyvönen Kaukomittausjärjestelmä kentälle ilman kiinteitä sähkö- ja tietoliikenneyhteyksiä

1998 6 Heikki Kiuru Vesitekniikastako ympäristötekniikkaa?

1998 6 Tapani Stipa Vastine artikkelille ”Itämereltä Saaristomerelle tulevan fosfori- ja typpikuormituksen arviointi kolmiulotteisen virtausmallin avulla” (2/1998)

1998 6 Katariina Kujala-Räty Leena Hiisvirta Marke Kaukonen Annika Sipilä Marko Liponkoski Talousveden laatu Suomessa vuonna 1996

Kommentointi on suljettu