Vesitalous — 1999

tammi 01, 1999

Vuoden 1999 artikkelit

Vuosi Nro Kirjoittaja(t) Aihe

1999 1 Tapio S. Katko Vesihuollon kehitys talteen

1999 1 Petri Juuti Tapio S.Katko Tampereen vesi- ja viemärilaitostoiminnan historiaa

1999 1 Helvi Heinonen-Tanski Ritva Rajala Terttu Vartiainen Ilkka Miettinen Outi Zacheus Carl-Henrik von Bonsdorff Juomaveden laatu ei saa heiketä

1999 1 Olli Varis Vesivarat globaalimuutosten kourissa

1999 1 Tero Lytsy Elektrokineettinen maaperän puhdistus

1999 1 Erkki Saarijärvi Ravinnetaseiden käyttö vesistöjen tilan arvioinnissa Osa 1: Sedimentaatiomitaukset

1999 1 Jorma Rytkönen Ajatuksia PIANC:n 29. merenkulkualan kongressista (Haag 6.-11.9.1998)

1999 1 Jaakko Puhakka Tuula Tuhkanen Ympäristötekniikan opetus ja tutkimus Tampereen teknillisen korkeakoulun vesi- ja ympäristötekniikan laitoksella

1999 1 Esko Lakso Vesitekniikkaa vai ympäristötekniikkaa Oulun yliopistossa

1999 1 Harri Helminen Esa Juntura Jorma Koponen Pasi Laihonen Hannu Ylinen Saaristomeren tulevan taustakuormituksen laskemista mallien avulla

1999 1 Kaisa Heikkinen Mirja Savolainen Raimo Ihme Esko Lakso Suo poistaa turvesuolta tulevaa kuormitusta

1999 1 Vaihto-opiskelijoiden kokemuksia ulkomailta

1999 2 Rauno Piippo Vesi- ja viemärilaitokset siirtyvät uudelle vuosituhannelle

1999 2 Risto Laukkanen Jaakko Puhakka Tuula Tuhkanen Kommentti Heikki Kiurulle

1999 2 Kai Voutilainen Ari Heiskanen Teemu Oravainen Viemärit 2020-projekti viemäriverkostojen vuotovesien vähentämisen asialla

1999 2 Pertti Eloranta Janina Kwandrans Biologinen monitorointimenetelmä Vantaanjoen veden laadun kuvaajana

1999 2 Kyösti Jumppanen Ilmasto-olojen vaihtelun vaikutukset Turun edustan merialueen veden laatuun

1999 2 Tuija Honkanen Harri Helminen Pasi Laihonen Kalankasvatuksen vesistövaikutusten arviointi: Erilaisten seurantamenetelmien vertailu saaristomerellä

1999 2 Erkki Saarijärvi K. Matti Lappalainen Ravinnetaseiden käyttö vesistöjen tilan arvioinnissa. Osa 2: Käytännön esimerkki

1999 2 Juhani Suvilampi Jukka Rintala Lievestuoreen lipeälammen veden biologinen käsiteltävyys

1999 2 Sanna Marttinen Riitta Kettunen Jari Jokela Jukka Rintala Näytteenotto kaatopaikkavesien tutkimuksessa ja seurannassa

1999 2 Jorma Niemi Pertti Heinonen Heikki Mäkinen Suomen jokien ravinnepitoisuuksista vuosina 1967-

1999 2 Matti Ettala Kaatopaikkojen suunnittelun, käytön ja ympäristökuormituksen epävarmuuksia

1999 2 Tero Kärkkäinen Obunina Ghanan vedentutkimuslaitoksella

1999 3 Hanna Turkki Vesiensuojelua kyläsuunnitelmien avulla

1999 3 Mika Petteri Muukkonen Säkylän pyhäjärven paikkatietoa

1999 3 Jouko Sarvala Anne-Mari Ventelä Marianne Moilanen Harri Helminen Mikro-organismit järvien ravintoverkossa: esimerkkeinä Satakunnan Pyhäjärvi ja Köyliönjärvi

1999 3 Janne Lampolahti Säkylän Pyhäjärven linnuston muutokset 1983-1998

1999 3 Juha Järvelä Luonnonmukaisten avouomien hydrauliikka

1999 3 Riitta Penttinen Esko Lakso Maatalouden vesiensuojelun päätöksenteon tuki järjestelmä, VESI

1999 3 Erkki Saarijärvi K. Matti Lappalainen Ravinnetaseiden käyttö vesistöjen tilan arvioinnissa. Osa 3: Taselaskelmat kunnostussuunnitelman pohjana

1999 3 Heikki Kiuru Asumisjäteveden biologisen ravinteiden poiston toteuttaminen Suomen oloissa. Osa 1: Jäteveden biologisesti hajoavan orgaanisen hiilen sisältö sen hyväksikäyttö biologisessa ravinteiden poistossa.

1999 3 Timo Holmberg Raimo Lilja Lieteen termisen kuivauksen ja pelletoinnin kannattavuus

1999 3 Ukko-Tapio Telkkinen Typpi sulfaattiselluloosa-prosessissa

1999 3 Hanna Kahelin Sephos-projekti tuottaa tietoa fosforipitoisuuksien seurantaan

1999 4 Lea Kauppi Pääjohtaja Simo Jaatinen, vesivarojen hoidon uudistaja.

1999 4 IlkkaMiettinen Outi Zacheus Terttu Vartiainen Vesiepidemiat Suomessa.

1999 4 Tarja Nissinen Tiia Myllykangas Panu Rantakokko Terttu Vartiainen Bromidin ja bromattujen desinfioinnin sivutuotteiden esiintyminen suomalaisissa talousvesissä.

1999 4 Markku Lehtola, Ilkka Miettinen, Terttu Vartiainen, Pertti Martikainen Mikrobeille käyttökelpoisen fosforin analysointi juomavedestä.

1999 4 Jarmo Sallanko Esko Lakso Otsonihapetus pohjaveden käsittelyssä.

1999 4 Niko Rissanen Biologinen ravinteiden poisto – avain taloudelliseen jätevedenpuhdistukseen.

1999 4 Liisa Piirtola Jäteveden biohajoavuustutkimus.

1999 4 Johanna Autti Biologisen ravinteidenpoistoprosessin lietteen laskeutuvuus ja kuivattavuus.

1999 4 Matti Valve Pirjo Rantanen Osittainen rinnakkaissaostus biologisen ravinteidenpoiston täydentäjänä.

1999 4 Markku Pelkonen Wang Zheng-zhang Ovatko paisuntalieteongelmat yleistymässä aktiivilietelaitoksilla?

1999 4 Ari Niemelä Tehokkuusindeksi jätevedenpuhdistamoille. Osa 1: Perusteet

1999 4 R. H. Kettunen P. Keskitalo J. A. Rintala Kaatopaikkavesien johtaminen ja käsittely yhdyskuntajäteveden puhdistamolla.

1999 5 Timo Maasilta Maa- ja vesitekniikan tuki ry. 50 vuotta

1999 5 Rauni Nokela Maa- ja vesitekniikan historiikki

1999 5 Erkki Vuori Syanobakteerit

1999 5 Jarkko Rapala Kaarina Sivonen Myrkyllisiin syanobakteerikukintoihin johtavat syyt

1999 5 Kaarina Sivonen Syanobakteerien tuottamat toksiinit

1999 5 Anna Pelander Syanobakteeritoksiinien toteamismenetelmät

1999 5 Kirsti Lahti Syanobakteeritoksiinit ja vedenhankinta

1999 5 Erkki Vuori Syanobakteeritoksiinien aiheuttamat terveysriskit

1999 6 Mikko Korhonen Yhdyskuntatekniikan viikko ja sen tulevaisuus

1999 6 Kari Ratinen Avauspuheenvuoro 43. valtakunnallisilla vesihuoltopäivillä

1999 6 Ville Härmä Tuloksia suomalaisilla pintavesilaitoksilla tehdyistä nanosuodatuskokeista

1999 6 Jorma Pääkkönen Nanosuodatus pohjavesien käsittelyssä

1999 6 Marja Palmroth Sari Soini Pertti Vuoriranta Juomaveden käsittelyprosessin ja verkostoviipymän vaikutus bakteerien jälkikasvupotentiaaliin

1999 6 Riikka Järvinen Asiakaslähtöisen vesihuoltopalvelun kehittäminen

1999 6 Jarmo J. Hukka  Tapio S. Katko Myytti ja todellisuus – yksityistämälläkö tuloksellisuutta?

1999 6 Pertti Peuraniemi Viemäriverkoston biotoiminta aiheuttaa hajuhaittoja ja verkostosyöpymiä

1999 6 Mika Marttunen, Erkki A. Järvinen, Sari Saukkonen, Raimo P. Hämäläinen Päijänteen säännöstelyn kehittäminen – oppimisprosessi ennen päätöksentekoa

 

Kommentointi on suljettu