6/2013 — Vesialan kehitysyhteistyö

joulu 13, 2013

Suomella on pitkä perinne kehitysmaiden vesikysymysten ratkaisemisessa. Vesivarojen hallintaan, puhtaaseen veteen ja sanitaatioon liittyviä hankkeita on toteutettu vaihtelevalla menestyksellä niin kansalaisjärjestöjen, yleishyödyllisten yhteisöjen kuin yritysten toimesta. Tässä numerossa luodaan katsaus vesialan kehityspolitiikkaan sekä esitellään erilaisia kehitysyhteistyöhankkeita eri puolilla maailmaa.

Lue lisää

5/2013 — Ilmastonmuutos, tulvat ja kuivuus

loka 18, 2013

2000-luvulla poikkeuksellisista vesioloista on tullut lähes jokavuotisia. Ilmastonmuutoksen myötä virtaamien ja vedenkorkeuksien vuodenaikaisen vaihtelun odotetaan vielä muuttuvan. Poikkeuksellisten vesitilanteiden hallinta on paitsi haasteellista, myös mahdollisuus Suomen vesiosaamisen viennille. Teemanumerossa tarkastellaan viimeisimpiä tutkimustuloksia, vesiolojen ennustettua kehitystä, tulva- ja kuivuusriskien hallinnan uusia menetelmiä sekä alan kansainvälisiä mahdollisuuksia.

Lue lisää

4/2013 — Itämeri

syys 06, 2013

Teemanumerossa julkaistaan artikkeleita liittyen vuonna 2014 järjestettävään Suomenlahti-vuoteen, jonka tavoitteena on tuottaa runsaasti lisätietoa Suomenlahden ja Itämeren suojeluun. Vuoden tutkimusteemoja ovat muun muassa Suomenlahden biologinen ja geologinen monimuotoisuus, kalat ja kalakannat, ekosysteemin terveys (haitta-aineet ja rehevöityminen), meriliikenne erityisesti talviolosuhteissa, merialuesuunnittelu ja meriympäristön monitorointi.

Lue lisää

3/2013 — Vesihuolto

touko 21, 2013

Lehdessä julkaistaan artikkeleina Jyväskylässä Yhdyskuntatekniikka 2013 -näyttelyn yhteydessä 15.-16.5.2013 järjestettävien 57. valtakunnallisten vesihuoltopäivien mielenkiintoisimmat ja ajankohtaisimmat esitelmät. Aiheet kattavat vesihuollon juomaveden valmistuksesta jätevesien ja lietteiden käsittelyyn sekä laitosten hallintoon. Lehti jaetaan kohdejakeluna Vesihuolto 2013 -päivien osallistujille.

Lue lisää

2/2013 — Ympäristöseurannoista tietovaratuotteiksi

maalis 06, 2013

Millaisia ovat vuoden 2020 seurantajärjestelmät, kun nykyiset, pääosin 1900-luvun jälkipuoliskolla kehitetyt mittaus-, tiedonsiirto-, laskenta- ja raportointitavat ja -kanavat saavat rinnalleen uusimman automaation ja satelliittitekniikan sovellukset? Miten suuri osa seurantatyöstä ja seurantatiedon jakelusta voidaan joukkoistaa kansalaisten hoidettavaksi? Entä kuinka useista epävarmoista mittaustiedon lähteistä tuotetaan luotettavaa informaatiota?

Lue lisää

1/2013 — Taloudellinen arvottaminen

helmi 01, 2013

Jos Iijoen lohikanta palautetaan, mikä on sen rahallinen arvo? Entäpä Helsingin pienvesien parantumisella tai rehevöitymisen vähentämisellä Euroopan merialueilla? Ovatko suomalaiset ruotsalaisia halukkaampia osallistumaan saaristonsa suojeluun? Miten vesistön vedenlaatu vaikuttaa kesämökkitonttien hintaan tai miten ekosysteemipalveluita voidaan arvottaa rahassa?

Lue lisää