Talvivaaran jätevesille uusi ympäristölupapäätös

kesä 03, 2013

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n kaivostoimintaa harjoittava tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo Oy on saanut Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta päätöksen koskien jätevesien varastointia, puhdistamista ja johtamista Oulujoen ja Vuoksen vesistöihin.

Päätös sisältää määräyksiä muun muassa vesien puhdistamisesta ja varastoimisesta sekä luparajoista päästöille vesistöön. Päätöksellä poistettiin puhdistettujen jätevesien vuotuinen 1,3 Mm³:n päästökiintiö, joka on osaltaan aiheuttanut ylimääräisten vesien kertymistä kaivosalueelle. Annetun päätöksen mukaiset lupaehdot koskien haitta-aineiden, muun muassa sulfaatin, enimmäispitoisuuksia ja poisjohdettavien vesien enimmäisvirtaamaa rajoittavat kuitenkin poisjohdettavien vesien määrää jatkossa.

Päätös edellyttää nykyisissä kipsisakka-altaissa olevan veden johtamista puhdistettavaksi tai takaisin liuoskiertoon lokakuun loppuun 2013 mennessä. Talvivaaran tulee myös toimittaa lupaviranomaisille useita selvityksiä muun muassa vesienhallinnan riskien alentamiseen ja ympäristön pilaantumisriskin ehkäisemiseen liittyen.

AVI käsittelee edelleen Talvivaaran ympäristöluvan päivitykseen sekä uraanin talteenoton ympäristölupaan liittyviä hakemuksia. Näihin liittyvät päätökset odotetaan saatavan aikaisintaan syksyllä 2013.

Uutiset
Kommentointi on suljettu