Helsingin talousvesi hyvälaatuista

huhti 14, 2014

Helsingissä jaettava talousvesi oli edeltävien vuosien mukaisesti laadultaan hyvää vuonna 2013. Vesi täytti kaikki sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen (461/2000) talousveden laadulle asettamat laatuvaatimukset sekä laatusuositukset lähes kaikissa näytteissä.

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen elintarviketurvallisuusosasto valvoo Helsinkiin toimitetun talousveden laatua ja näytemäärien toteutumista. Valvonnalla varmistetaan Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän talousveden valmistukseen ja jakeluun liittyvän valvontatutkimusohjelman toteutuminen. Näytteenotosta ja näytteiden tutkimuksista vastaa MetropoliLab Oy, joka tuottaa laboratoriopalveluita pääkaupunkiseudun yhteistyökunnille.

Talousvesinäytteistä tutkitaan erilaisten mikrobien määriä kuten koliformiset bakteerit sekä kemiallisia muuttujia kuten rauta- ja nitriittipitoisuus. Lisäksi seurataan veden aistinvaraista laatua (väri, maku ja haju). Helsinkiin toimitetusta talousvedestä otettiin vuonna 2013 yhteensä 472 valvontanäytettä, joista 14:sta tutkittiin lisäksi mm. raskasmetalleja ja torjunta-aineita. Lisäksi otettiin kahdeksan uusintanäytettä tutkimustuloksien varmentamiseksi laatusuositusarvojen ylityttyä.

Valvontatutkimuksissa kaikki talousveden mikrobiologiset ja kemialliset laatuvaatimukset täyttyivät tutkittujen näytteiden osalta sekä laatusuositukset lähes kaikkien näytteiden osalta.

Talousveden mikrobiologisissa laatuvaatimustutkimuksissa ei todettu suolistoperäisiä Escherichia coli -bakteereita eikä enterokokkibakteereita. Mikrobiologisissa laatusuositustutkimuksissa todettiin yksi koliformisten bakteereiden määrän ylitys. Uusintanäytteessä koliformisia bakteereita ei kuitenkaan enää todettu.

Kemiallisiin laatuvaatimuksiin sisältyvä veden nitriittipitoisuuden enimmäismäärä ei ylittynyt yhdessäkään näytteessä. Laajemmissa tutkimuksissa kemialliset laatuvaatimukset täyttyivät myös raskasmetallien sekä torjunta-aineiden osalta. Jatkuvassa valvonnassa laatusuositukset täyttyivät kaikissa näytteissä ammoniumin, mangaanin, pH-luvun ja sähkönjohtavuuden osalta.

Kemialliset laatusuositukset ylittyivät joissakin näytteissä veden rautapitoisuuden johdosta. Todennäköisiä syitä raudan laatusuositusarvojen ylityksiin ovat paineiskujen irrottamat saostumat putkistoissa (virtaussuunnan vaihtumiset) ja vähäiset virtaamat. Lisäksi todettiin muutamia korkeita väri- ja sameusarvoja, jotka myös yleensä johtuvat veden korkeasta rautapitoisuudesta.

Valvontatutkimuksissa todettiin yksi Helsinkiin toimitetulle talousvedelle ominaisesta laadusta poikkeava makuvirhe. Hajuvirheitä Helsingin talousvedessä ei todettu.

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu