Toimiva vesihuolto vaatii ylikunnallista yhteistyötä

loka 29, 2014

Miten turvataan puhtaan veden riittävyys tulevaisuudessa? Entä missä jätevedet käsitellään? Mm. näitä kysymyksiä käsitellään päivitettävänä olevassa Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa, jonka luonnos on nyt kansalaisten ja kuntien kommentoitavana.

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma on viranomaisten ja kuntien yhdessä laatima yleissuunnitelma, jossa luodaan periaatteet vesihuollon kehittämistoimille Pirkanmaalla ja yli maakuntarajojen. Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyön tähtäin on vuodessa 2040, ja suunnitelma toimii myös tausta-aineistona Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmistelussa. Päivitystyöstä vastaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus yhteistyössä Pirkanmaan liiton kanssa.

Suunnitelmassa esitellään mm. eri vaihtoehtoja siitä, miten vedenhankinta ja jätevesien käsittely ja johtaminen voitaisiin tulevaisuudessa järjestää Pirkanmaalla. Vaihtoehdoissa vertaillaan mm. pinta- ja pohjavesivaihtoehtoja sekä seudullisia ja keskitettyjä jätevedenpuhdistus- ja lieteratkaisuja. Suunnitelman taustalla ovat Pirkanmaan maakuntakaavan mukainen väestösuunnite, jonka mukaan Pirkanmaan asukasluku kasvaa noin 100 000 asukkaalla vuoteen 2040 mennessä sekä kunnilta kootut vesihuollon nykytilatiedot.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmatyön tavoitteena on

– Vedenhankinnan turvaaminen

– Ylikunnallinen yhteistyö laitos- ja verkostoasioissa

– Verkostojen ja laitosten saneeraus

– Purkuvesistöihin kohdistuvan kuormituksen vähentäminen

– Pohjavesien suojelu

– Seudulliset/ keskitetyt jätevedenpuhdistusratkaisut

– Puhdistamolietteiden hyötykäytön edistäminen.

Pirkanmaan liitossa on käynnissä kokonaismaakuntakaavan laadinta. Kaava kulkee työnimellä Pirkanmaan maakuntakaava 2040 ja siinä tullaan osoittamaan maakunnallisesti ja seudullisesti tärkeät vesihuollon ratkaisut ja rakenteet kuten (teko)pohjavesialueet, seudullisesti merkittävät jätevedenpuhdistamot ja lietteenkäsittelylaitokset sekä merkittävimmät verkostoyhteydet. Kaavan vesihuoltoa koskevat merkinnät tulevat perustumaan Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaan  ja siihen liittyvään ympäristöarviointiin.

Kaavaluonnos valmistellaan nähtäville laitettavaksi vuoden 2015 alkupuolella. Suunnitelmasta voi esittää mielipiteitä 28.11. asti. Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyöstä vastaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus yhteistyössä Pirkanmaan liiton kanssa. Suunnittelutyössä sovelletaan viranomaisten laatimien suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusarviointia ohjaavaa SOVA–lakia.

Kehittämissuunnitelman luonnos sekä ympäristöselostus ovat nähtävillä 27.10.2014 – 28.11.2014 virastoaikana Pirkanmaan alueen kunnissa sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamossa (Yliopistonkatu 38). Lisäksi asiakirjat löytyvät internetistä osoitteesta http://www.ymparisto.fi/PirkanmaanvesihuoltoSOVA. Mielipiteitä suunnitelmasta voi esittää nähtävilläoloaikana suoraan omaan kuntaan tai Pirkanmaan ELY-keskukseen, PL 297, 33101 Tampere, kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi Kuulemisen jälkeen saadut mielipiteet ja lausunnot kootaan yhteen, jonka jälkeen vesihuollon kehittämissuunnitelma viimeistellään sekä laaditaan toimenpideohjelma suunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu