Ravinteiden kierrätystä ja vesiensuojelua tehostetaan 2,1 miljoonalla

touko 29, 2015

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelman viidennessä hankehaussa päädyttiin suuntaamaan 2,1 miljoonaa euroa eri toimijoiden kanssa toteutettaviin yhteishankkeisiin. Lisäksi toimijat panostavat näihin hankkeisiinsa huomattavan määrän myös omia resurssejaan.

Ympäristöministeriön ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, jotka edistävät ravinteiden kierrätystä, vähentävät Itämeren ravinnekuormitusta sekä tehostavat Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelua. Tavoitteena on, että ravinteita – erityisesti fosforia ja typpeä – vuotaa merkittävästi nykyistä vähemmän ympäristöön ja edelleen Itämereen.

Tänä vuonna hakukriteereissä painotettiin hankkeiden teknis-taloudellista toteutettavuutta, jalkauttamista loppukäyttäjille käytännön toimenpiteiksi sekä yhteistyötä ja viestintää. Ohjelman hankehakuun tulleista vajaasta 50 hakemuksesta valikoitiin parhaiten näitä teemoja toteuttavat hankkeet. Lisäksi painotettiin uusia innovaatioita menetelmien kehitystyössä. Valinnassa arvostettiin myös jo olemassa oleviin ravinnekierrätys- ja vesiensuojelukeinoihin luotavia uusia yhteistyö-, viestintä- ja muita toimintatapoja.

Rahoitusta myönnettiin tällä kertaa pääosin maatalousalan hankkeille. Niissä tehdään mm. käytännön toimijoita osallistavaa koulutusta ja viestintää ja paneudutaan maan kasvukunnon parantamiseen. Lisäksi hankkeissa kehitetään ja kokeillaan uusia ravinteiden pidättämismenetelmiä ja erilaisia yhteistyömalleja biomassojen kierrättämiseen. Hankkeissa toimitaan yhdessä loppukäyttäjien kanssa, jolloin menetelmää tai tuotetta saadaan heti kokeiltua käytännössä. Keskeinen näkökulma on myös kansalaisten aktivoiminen mukaan ympäristöstä huolehtimiseen.

Hankkeiden tuloksilta odotetaan paljon. Ravinnekierrätysmenetelmistä ja uusista kierrätyslannoitetuotteista on mahdollista saada kannattavia tapoja säästää resursseja ja luonnonvaroja ja samalla parantaa ruoantuotannon omavaraisuutta lannoitteiden osalta. Lisäksi ravinnekierrätysinnovaatiot synnyttävät uudenlaista liiketoimintaa, uusia työpaikkoja ja edistävät erityisesti Saaristomeren tilan kohentumista. Ympäristöministeriön aikaisemmin rahoittamista hankkeista tehty analyysi osoitti, että niistä n. 40% :lla oli merkittävä potentiaali ravinteiden kierrätykseen ja vesistökuormituksen vähentämiseen, mikäli ne saadaan jalkautettua käytäntöön.

Rahoitusta suunnattiin ensisijaisesti Saaristomeren alueella toimiville tahoille, mutta myös ravinteiden kierrätystä edistäville hankkeille Uudellemaalle, Hämeeseen, Pohjanmaalle ja Etelä-Karjalaan. Lähes kaikkien hankkeiden tuloksia on mahdollista soveltaa monilla alueilla ja ideoita tai menetelmiä muokata sopimaan erilaisiin ravinnekierrätyshaasteisiin.

”Suomi on sitoutunut tehotoimiin Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi tavoitteena on tehdä Suomesta ravinteiden kierrätyksen esimerkkialue. Tässä ryhdytään nyt sanoista tekoihin ja pyritään jalkauttamaan innovaatioita käytäntöön. Ravinteiden kierrätys on nyt ja tulevaisuudessa olennainen osa vesistöjen suojelua”, toteaa ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen.

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu