Iijoelle yhteinen vesistövisio

syys 24, 2015

Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Thule-instituutti ovat selvittäneet Iijoen intressitahojen näkemykset ja odotukset Iijokea koskevalle yhteistyölle. Lähes kaikki osapuolet ovat tyytymättömiä nykytilanteeseen ja näkevät, että yhteisymmärryksellä voitaisiin Iijoen arvoa parantaa nykykehitystä nopeammin.

Maaliskuussa 2015 maakunnan kehittämisrahoituksella käynnistetyn esiselvityksen tavoitteena oli selvittää eri osapuolia osallistamalla ja kuulemalla edellytykset Iijoen tulevaisuuden yhteiselle suunnittelulle.

Selvitystyössä analysoitiin erilaiset Iijokea koskevat suunnitelmat, haastateltiin intressiryhmiä ja järjestettiin yleisötilaisuuksia jokivarren kunnissa. Työstä vastanneiden Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Oulun yliopiston Thule-instituutin lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on avustanut selvitystä virkatyöllään ja Suomen ympäristökeskus asiantuntijatuellaan.

Selvitystyön perusteella Iijoella on tarpeen luoda tämän hetken erisuuntaisista näkemyksistä yhteinen tahtotila (vesistövisio) ja ryhtyä toteuttamaan yhdessä asetettuja tavoitteita ja toimenpiteitä.

Pohjois-Pohjanmaan liitto valmistelee parhaillaan laajaa kehittämishanketta valmistuneen esiselvityksen tulosten pohjalta. Iijoen otvo -hankkeen on tarkoitus sisältää yhteisen vesistövision laadinta, vaelluskalojen palauttamisen toimenpiteitä (mm. alimpien kalateiden toteutussuunnittelu) ja Iijoen arvoa nostavien pienempien toimenpiteiden jatkuva edistäminen. Maa- ja metsätalousministeriö toivoo tämän kautta uutta vesistösuunnittelun menetelmää maahamme.

Hanke on tehtävä paikallisesta näkökulmasta lähtien, ja kaikki Iijoen käytön osapuolet on saatava mukaan. Asioiden painotukset vaihtelevat jokilaakson eri osissa. Yleisperiaatteena on, että Iijoen ja sen valuma-alueen käyttöä on käsiteltävä laajasti. Kollaja-hanke on tässä suhteessa poikkeus: osalla on reunaehtona pidättäytyminen jokivarren asukkaiden näkemyksiä jakaneen Kollaja-hankkeen käsittelystä, ja siksi hanketta on valmisteltava tällä periaatteella. Vaelluskalakantojen palauttaminen puolestaan on kaikkien hyväksymä tavoite, ja Iijoki on kansallisen kalatiestrategian kärkikohteita. Suuri osa pitää veden laadun parantamista tarpeellisena. Osalla tämä liittyy kalastoon ja luonnonarvoihin, osalla joen virkistyskäyttöön ja kulttuurisiin arvoihin.

Iijoen käytön osapuolten yhteisenä toiveena on, että Iijokea kehitetään konkreettisesti koko ajan eikä jäädä odottamaan vision valmistumista. Tämän vuoksi hanketyöhön on liitettävä jo alussa pienempien Iijoen arvoa nostavien toimenpiteiden tunnistaminen ja saattaminen toteutukseen. Nämä toimet voivat olla moninaisia, esim. joen virkistys- ja matkailukäyttöön liittyviä, pieniä kunnostuksia, kalojen ylisiirtoja ja muita vastaavia.

Luonnonvarakeskus on tulossa hankkeen osatoteuttajaksi ja vastaa lohen vaelluspoikasten alasvaelluksen suunnittelusta Iijoen rakennetulle osalle. Alasvaellus on uusissa tutkimuksissa osoittautunut kriittiseksi tekijäksi vaelluskalojen palautuksessa.

Jokivarren kunnista ovat tähän mennessä varmistaneet mukaantulonsa Ii, Taivalkoski ja Kuusamo. Oulu, Pudasjärvi ja PVO-Vesivoima Oy ratkaisevat kantansa piakkoin. Mikäli päätökset ovat myönteisiä ja hankkeelle saadaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitustukipäätös, työ voidaan käynnistää lokakuun aikana.

Iijoen vesistövision esiselvitys nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivulla

Uutiset
Kommentointi on suljettu