Selänpään tekopohjavesihanke YVA-menettelyssä

huhti 07, 2016

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on 31.3.2016 antanut yhteysviranomaisen lausunnon Kouvolan Vesi Oy:n Selänpään tekopohjavesihanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Yhteysviranomainen korostaa lausunnossaan Selänpäänkankaan pohjavesioloihin ja luontoon kohdistuvien vaikutusten huolellista selvittämistä. Selänpäänkangas on Kymenlaakson merkittävin pohjavesialue ja siihen liittyy geologisesti arvokkaita muodostumia sekä Natura 2000 -verkostoon kuuluvia kohteita.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä. Arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella hankkeesta vastaava laatii hanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, joka valmistuu syksyllä 2016. YVA-selostuksessa esitetään tarkemmin mm. hankkeen toteuttamisvaihtoehdot ja niiden keskeiset ympäristövaikutukset sekä haitallisten vaikutusten mahdolliset lieventämiskeinot.

Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle toimitettiin arviointiohjelmasta yhteensä 15 lausuntoa. Lausunnoissa huomiota on kiinnitetty mm. pohjaveden laatuun, antoisuuteen, mahdollisiin riskitekijöihin, luonnonarvoihin (Natura-alueet, geologisesti merkittävät muodostumat), ihmisten elinoloihin (yksityiset talousvesikaivot, virkistyskäyttö) sekä hankkeen vaihtoehtotarkasteluun liittyviin kysymyksiin. Lisäksi lausunnoissa tuotiin esiin Kymenlaakson vedenhankinnan toimintavarmuuteen sekä ympäristövaikutusten seurantaan liittyviä seikkoja.

ELY-keskuksen lausunto on kokonaisuudessaan nähtävissä osoitteessa:

http://www.ymparisto.fi/selanpaantekopohjavesihankeYVA

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu