Ympäristöä koskevaa luvitusta sujuvoittavat lait voimaan 1.9.2020

kesä 26, 2019

Yhden luukun mallia koskevat lait vahvistettiin 19.6. tasavallan presidentin esittelyssä. Uudistuksen tavoitteena on, että tiettyjen ympäristöä koskevien lupamenettelyjen yhteensovittaminen tekee lupa-asioinnista asiakkaalle mahdollisimman sujuvaa.

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta tekee mahdolliseksi ns. yhden luukun mallin. Luvanhakija asioi eri viranomaisten kanssa yhdellä asiointipisteellä, josta voi hoitaa keskeiset tiettyyn hankkeeseen tarvittavat luvat kerralla. Lisäksi yhteensovittaminen tarkoittaa sitä, että vireillä olevien eri lupahakemusten käsittelyvaiheet tapahtuvat yhtä aikaa. Yhden luukun menettely pohjautuu sähköiseen asiointiin. Hakija toimittaa lupahakemuksen viranomaisille sähköisen asiointijärjestelmän kautta.

Yhteensovittaminen edellyttää, että hankkeelle haetaan joko ympäristönsuojelulain, vesilain tai maa-aineslain mukaista lupaa. Yhteensovittaminen voi tulla sovellettavaksi, jos hankkeelle haetaan sen lisäksi luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa, maankäyttö- ja rakennuslain, kaivoslain taikka vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain mukainen lupaa. Hakija voi päättää, sovelletaanko yhteensovittamista ja missä lupa-asioissa sitä sovelletaan.

Yhteensovittavana viranomaisena toimii aluehallintovirasto tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Toimivalta lupahakemusten käsittelyyn ja päätösten antamiseen säilyy ennallaan.

Ympäristöministeriö on asettanut yhden luukun hankkeen seurantaryhmän. Se muun muassa edistää yhden luukun edellyttämää sähköistä asiointia ja lainsäädännöstä vastaavien viranomaisten yhteistyötä. Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn ympäristöministeriöstä. Ryhmän toimikausi kestää vuoden 2020 loppuun saakka.

Uutiset
Kommentointi on suljettu