Vesistökunnostuksen rahoitushaku on alkanut

loka 19, 2020

Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta voi hakea rahoitusta hankkeille, joilla parannetaan vesien ja vesiympäristön tilaa sekä vahvistetaan vesistökunnostajien yhteistyötä. Rahoitusta on tarjolla 4 miljoonaa euroa. Haku päättyy 30.11.2020.

Vesistöt ovat valuma-alueidensa lapsia. Yleisimpiä kunnostustarvetta aiheuttavia ongelmia järvissä ja rannikkovesissä ovat rehevöityminen ja umpeenkasvu. Virtavesissä kunnostustarve johtuu usein ravinne- ja kiintoainekuormituksesta tai patojen ja perkauksen haitoista. Myös pienvesien vedenlaatu ja elinympäristöt ovat heikentyneet maa- ja metsätalousalueiden kuivatuksen sekä vesistörakentamisen vuoksi.

Vesistöt tarvitsevat kunnostajia, ja kunnostajat tarvitsevat sekä tietoa että rahaa. Vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa tukea vesistökunnostajien tärkeää työtä ja kutsua mukaan uusia tekijöitä. Kaikilla toimilla kaikissa vesistöissä ja niiden valuma-alueilla on merkitystä.

Vesistöjen tila vaikuttaa merkittävästi niin luonnon kuin ihmisten hyvinvointiin. Hyväkuntoiset vesistöt vahvistavat koko seutukunnan elinvoimaa. Kunnilla on tärkeä rooli paikallisten kunnostustoimijoiden ja -hankkeiden tukemisessa  sekä paikallisten vesistöjen arvostuksen nostamisessa.

Vesistökunnostushankkeisiin haetaan valtionavustusta alueellisista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (ELY-keskus). ELY-keskusten sivuilta löytyvät tarkemmat hakuohjeet, linkki sähköisen asioinnin lomakkeisiin, tulostettava hakemuslomake ja lisätietoja harkinnanvaraisista valtionavustuksista.

Vesistökunnostuksen lisäksi vesien tilaa voidaan parantaa kehittämällä maa- ja metsätalouden vesienhallintaa vesistöjen valuma-alueilla. Valtionavustusta voi hakea myös vesienhallintahankkeisiin:

Viisivuotisen (2019-2023) vesiensuojelun tehostamisohjelman avulla vähennetään maa-ja metsätalouden ravinteiden päästöjä vesiin, kunnostetaan vesistöjä ja vahvistetaan asiantuntijoiden ja toimijoiden verkostoja, vähennetään kaupunkivesien haitallisten aineiden päätymistä kaupunkivesiin, saneerataan Itämeren ympäristölle vaarallisia hylkyjä sekä rahoitetaan tutkimusta ja kehitystyötä.

Uutiset
Kommentointi on suljettu