Ajankohtaista tietoa puhdistamolietteen käsittely- ja hyötykäyttömääristä

elo 23, 2021

Yhdyskuntien puhdistamolietteen käsittelystä ja hyötykäytöstä vuosina 2019 ja 2020 on koottu tilasto.

Selvitykseen sisällytettyjen käsittelylaitosten käsittelemän lietteen kokonaismäärä oli noin 135 000 tonnia kuiva-ainetta vuosina 2019 ja 2020. Tästä määrästä lähes 90 % loppukäsiteltiin 25:ssa suurimmassa laitoksessa. Tulokset osoittavat, että suurin osa lietteestä käsitellään biokaasulaitoksissa Suomessa. Vuosina 2019 ja 2020 lähes 80 % lietteestä mädätettiin.

”Selvityksen perusteella lietteen hyötykäyttö on pysynyt korkealla tasolla. Kaikkiaan yli 90 % lietteestä meni hyötykäyttöön, ja loput varastoitiin tai poltettiin”, kertoo vesiasiain päällikkö Paula Lindell Vesilaitosyhdistyksestä.

Noin 46 % kaikista selvitetyistä lietemääristä hyödynnettiin maataloudessa vuosina 2019 ja 2020. Peltokäytön osuus on kasvanut vuosista 2015–2018. Sen sijaan viherrakentamisen osuus on pienentynyt. Tulosten mukaan noin 40–45 % lietteestä hyödynnettiin viher­rakentamisessa vuonna 2019 ja 2020. Kaatopaikkojen maisemoinnin osuus lietteen hyötykäytöstä oli pientä vuosina 2019 ja 2020, yhteensä 4–7 %. Pieni osuus (2–3 %) lietteen hyötykäytöstä tähän selvitykseen sisältyneiden laitosten osalta ei ole tiedossa. Hyötykäyttökohteissa on suuria alueellisia eroja.

Tilastoinnissa käytettiin pääasiassa käsittelylaitosten itse toimittamia lietetietoja sekä Ruokaviraston vuosi-ilmoituksista kerättyjä tietoja. Lietteen käsittelyketjut selvitettiin pitkälti suoraan käsittelylaitoksilta, minkä ansiosta lietemäärien tilastoinnissa vältyttiin päällekkäisyyksiltä. Selvityksen tiedot on koostettu noin 90:ltä käsittelylaitokselta kerätyistä tiedoista.

”Lietemäärien tilastointi on jokseenkin työlästä, sillä lietteen käsittelyn ja hyötykäytön nykytilanne ei selviä nykyisistä tietokannoista. Sen sijaan tietoja on yhdisteltävä eri lähteistä ja otettava yhteyttä suoraan käsittelylaitoksiin, joilta lietettä toimitetaan hyötykäyttöön”, kertoo projekti-insinööri Maija Vilpanen AFRY Finland Oy:stä.

Selvityksestä on tehty julkaisu, joka on vapaasti ladattavissa Vesilaitosyhdistyksen verkkokaupasta osoitteesta: https://www.vvy.fi/verkkokauppa/tuotteet/yhdyskuntalietteen-kasittelyn-ja-hyodyntamisen-nykytilannekatsaus/

Edellisen kerran vastaavaa tietoa on kerätty vuosina 2017 ja 2019. Selvityksen toimeksiantaja on Vesilaitosyhdistys ja työn toteuttaja AFRY Finland Oy. Ruokavirastoa avusti selvityksen toteuttamisessa.

Uutiset
Kommentointi on suljettu