Kalliokiviaineksen otolla ei ole vaikutusta pintavesien tilaan

syys 08, 2011

Kalliokiviaineksen louhinnalla ja murskaamisella ei ole merkittävää vaikutusta pintavesien laatuun ja määrään. Huolta aiheutti etukäteen erityisesti räjähdysaineperäisen typpipitoisuuden mahdollinen kohoaminen sekä kiintoaineksen aiheuttama samentuminen. Pintavesien laatua ja määrää kalliokiviaineksen ottoalueilla on opinnäytetyössään tutkinut Maiju Räsänen, joka on valmistunut ympäristöteknologian insinööriksi (AMK) Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Tutkimuksen kohteina oli kolme Rudus Oy:n kalliokiviaineksen ottoaluetta. Aineistona käytettiin tietoja alueista, aikaisempien vesianalyysien tuloksia, työntekijöiden ja konsulttien haastatteluja sekä ympäristö- ja maa-aineslupiin sekä ympäristövaikutusten arviointeihin liittyviä aineistoja. Vesianalyysien tuloksia verrattiin pinta- ja pohjavesien laatukriteereihin.

Tulosten perusteella voidaan sanoa, ettei kalliokiviaineksenotto lisää pintavesien määrää purkuojien alapuolisissa vesistöissä. Kiviaineksen otolla ei myöskään ole pelättyä vaikutusta pintavesien laatuun. Nitriitin määrä alitti talousvedelle asetetun raja-arvon kaikissa kohteissa ja myös nitraatin ja ammoniumtypen määrät olivat erittäin pienet ottotoiminnaltaan aktiivisimmassa kohteessa. Tulosten perusteella voidaan myös sanoa, että luontaisesti kirkkaat vedet säilyvät kirkkaina ottotoiminnasta huolimatta.

Hulevesilaskelmamenetelmien yhtenäistäminen ja kehittäminen

Tutkimuksen myötä selvisi, miten suurta vaihtelua esiintyy menetelmissä ja laskelmissa, joilla hulevesien määrää arvioidaan. Hulevesilaskelmia tarvitaan erityisesti kiviaineksen oton ja murskauksen vaatimissa lupaprosesseissa. Opinnäytetyössä esitetään yhtenäisempiä menetelmiä hulevesilaskelmiin sekä luonnonmukaisia hulevesien hallintakeinoja.

Väärin mitoitetut pintavesimäärät antavat väärän kuvan tuotantoalueen vesistökuormituksesta. Lisäksi liioitellut vesimassat saattavat huolestuttaa alueen naapurustoa.

Lisätietoja:

Maiju Räsänen, p. 050 590 8460 tai sp. etunimi.sukunimi@rudus.fi

Uutiset
Kommentointi on suljettu