Suomenlahden vedenalaiselle kartoitustiedolle kysyntää

syys 11, 2011

Meren käyttö lisääntyy ja merialueisiin kohdistuu kasvavia käyttöpaineita kaikilla Suomen merialueilla. Merikuljetusten, ruoppausten ja muiden merellä toteutettavien toimenpiteiden vaikutuksia ja riskejä voi arvioida vain riittävän kattavaan taustatietoon perustuen. Vedenalaisen luonnon osalta taustatietoa on vielä kerätty liian vähän, jotta ihmistoiminnot voitaisiin suunnitella ja sijoittaa merelle ympäristön kannalta kestävästi. Tietoja tarvitaan myös kansainvälisten sopimusten ja EU:n direktiivien edellyttämään merialueiden suojelun ja seurannan toteuttamiseen.

FINMARINET toi resursseja

EU-rahoitteisen Life + -ohjelman FINMARINET -hankkeen käynnistyminen vuonna 2009 toi kaivattuja resursseja kattavampien tietojen kokoamiseen vedenalaisen luonnon monimuotoisuudesta. Hanke on osa laajempaa VELMU -tutkimusohjelmaa, jonka tavoitteena on kartoittaa Suomen merialueiden vedenalainen luonto vuoteen 2015 mennessä.

FINMARINET -hankkeen päätavoitteena on selvittää, riittääkö nykyinen suojelualueverkosto vedenalaisten elinympäristöjen suojeluun. Suojelualueverkoston muodostavat seitsemän Suomen rannikolla sijaitsevaa Natura 2000 -aluetta sekä niiden lähialueet. Erityisesti suojeltavia vedenalaisia Natura-luontotyyppejä ovat mm. matalikkojen riuttamuodostumat, harjusaarten vedenalaiset osat, maanousemisen seurauksena merestä irtikuroutuvat matalat lahdet eli fladat ja ulkosaariston luotojen rantavyöhyke.

Hedelmällistä yhteistyötä

Geologian tutkimuslaitos suoritti vuonna 2009 vedenalaisia kartoituksia itäisellä Suomenlahdella akustis-seismisin menetelmin. Metsähallituksen kartoitustiimi on puolestaan kerännyt tietoa vedenalaisten elinympäristöjen ja lajien levinneisyydestä itäisen Suomenlahden Natura 2000 -alueilla. Suomen ympäristökeskus SYKE kokoaa alueelta tuotetut aineistot ja tuottaa itäisen Suomenlahden luonnosta karttoja, joita voidaan hyödyntää sekä merialuesuunnittelun taustatietona että meriluonnon suojelussa.

FINMARINET toteutetaan Suomen ympäristökeskuksen, Metsähallituksen, Geologian tutkimuskeskuksen, Åbo Akademin ja Turun yliopiston yhteistyönä. VELMUn kartoituksiin osallistuu myös Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos kartoittamalla tärkeimpien talouskalalajien lisääntymisalueita itäisellä Suomenlahdella.

Lisätiedot

Suojelubiologi, meriympäristö, Ari Laine,
Metsähallituksen luontopalvelut,
puh. 040 542 0387
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Suunnittelija, OILRISK -hanke,
Eva Ehrnsten, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
puh. 040 767 5638,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tiedottaja Riku Lumiaro, Suomen ympäristökeskus SYKE,
puh. 040 509 8654,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Haarukkalevä. Kuva: Metsähallitus 2009

Yleinen
Kommentointi on suljettu