Ympäristöministeriö käynnisti kaivosten stressitestit

touko 17, 2013

Kaivosten vapaaehtoiset stressitestit on aloitettu kaivoksille 15.5. lähetyllä kyselyllä. Testeissä selvitetään, miten kaivokset selviytyvät poikkeuksellista kuormitusta aiheuttavista tilanteista, joilla voi olla ympäristövaikutuksia kaivosalueen ulkopuolella. Testausta ohjaavat ympäristöministeriön lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö.

Stressitestikysely on lähetetty 21 kaivokselle ja rikastamolle. Testattavaksi tulevat kaikki metallimalmikaivokset ja metallimalmirikastamot. Niiden lisäksi testataan muutamia teollisuusmineraalikaivoksia ja karbonaattikaivoksia, jotka käsittelevät runsaasti kemikaaleja tai joiden jäte- tai vesistöpadot voisivat onnettomuuden sattuessa aiheuttaa vaaraa ihmiselle tai ympäristölle. Myös herkkien kohteiden, kuten pohjavesialueiden, asutuksen, Natura-alueiden ja pintavedenottoon käytettyjen vesistöjen läheisyys on vaikuttanut valintaan. Valintaan ei ole vaikuttanut kaivosten toimintahistoria.

Testien avulla pyritään tunnistamaan ympäristövahingon vaaraa aiheuttavia menettelytapoja ja käytäntöjä sekä kehittämään riskinhallintaa. Testin tuloksia voivat hyödyntää toiminnanharjoittajat, lupa- ja valvontaviranomaiset, ministeriöt ja asiantuntijalaitokset.

Stressitestauksen ensimmäisessä vaiheessa kaivokset arvioivat itse toimintaansa niille lähetetyn kysymyslomakkeen avulla.  Tämän jälkeen erikseen nimetty asiantuntijaryhmä käy läpi kaivosten itsearvioinnit ja antaa niistä palautetta. Kysymyslomakkeessa on kuvattu seitsemän riskiä eli stressaavaa tilannetta, joihin liittyy 15 kysymystä. Riskitilanteita voi aiheuttaa muun muassa poikkeuksellisen suuri sadanta, joka vaikeuttaa vesien käsittelyä, varastointia ja poisjohtamista sekä patoaltaiden rakenteet, jotka eivät kestä poikkeuksellisen suuren vesimäärän aiheuttamaa rasitusta.

Stressitestien tulokset valmistuvat marraskuussa 2013. Kaivosten stressitestauksesta laaditaan loppuraportti.  Kaivosten ympäristöturvallisuutta selvittävä työryhmä hyödyntää raportin johtopäätöksiä omassa työssään.

Stressitesti on kehitetty asiantuntijaverkostossa, jossa on jäseniä ohjaavista ministeriöistä sekä asiantuntijalaitoksista ja virastoista (Suomen ympäristökeskus, VTT, Geologian tutkimuskeskus, Säteilyturvakeskus, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). Stressitestien toteuttamisesta on neuvoteltu myös Kaivannaisteollisuus ry:n kanssa, joka suhtautuu testeihin myönteisesti.

Uutiset
Kommentointi on suljettu