Hallitus haluaa vähentää vesihuollon riskejä

tammi 16, 2014

Hallitus esittää useita muutoksia vesihuoltolakiin sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin.

Tavoitteena on varmistaa turvallisten ja kohtuuhintaisten talousvesi- ja viemäröintipalvelujen saatavuus sekä estää taajamatulvien syntyminen. Lisäksi lievennettäisiin kiinteistön liittämisvelvollisuutta vesihuoltolaitoksen verkostoihin taajamien ulkopuolella. Muutosten on määrä astua voimaan 1. syyskuuta 2014.

Vesihuoltoverkostojen osin puutteellinen ylläpito ja riittämätön peruskorjaus ovat Suomessa vakavia ongelmia. Tänään annetun hallituksen esityksen (HE 218/2013) mukaan vesihuoltolaitosten on kartoitettava toimintaansa liittyvät riskit ja varauduttava erilaisiin häiriötilanteisiin vesihuoltopalvelujen jatkuvuuden turvaamiseksi. Laitosten taloudenpito ja maksujen käyttö korjausinvestointeihin saatetaan myös nykyistä läpinäkyvämmiksi sekä tarkennetaan asiakkaan oikeutta hinnanalennukseen vesihuollon keskeytystilanteissa.

Esityksessä myös täsmennetään kunnan tehtäviä taajamien sade- ja sulamisvesien hallinnassa. Hallintaa halutaan parantaa, koska rankkasateiden ennakoidaan yleistyvän ja päällystettyjen pintojen ala kasvaa. Kaikkia valumavesiä ei voida johtaa putkiviemäreihin. Vesien pidättämiseen, imeyttämiseen ja johtamiseen tulisi käyttää nykyistä enemmän maanpäällisiä rakenteita kuten avouomia sekä viheralueita. Kunta voisi tarvittaessa kerätä maksuja kiinteistönomistajilta tästä aiheutuvien kustannustensa kattamiseksi.

Taajaman ulkopuolella sijaitsevaa kiinteistöä ei olisi enää tarpeen liittää vesihuoltolaitoksen verkostoon, jos sen vesihuolto on järjestetty asianmukaisesti ennen kuin kunta on päättänyt laitoksen toiminta-alueesta. Taajaman ulkopuolella kiinteistö voidaan jättää liittämättä laitoksen viemäriin myös, jos kiinteistöllä on vain kuivakäymälä. Tarkoituksena on, että laitos varmistaisi kiinteistöjen omistajien tarpeen ja halukkuuden vesihuoltoverkostoon liittymiseen ennen verkostojen rakentamista.

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu