Asukaskysely Lappeenrannan jätevesien käsittelyn vaihtoehdoista

huhti 27, 2014

Lappeenrannan jätevesien käsittelyn ympäristövaikutusten arviointihankkeessa esitetyistä vaihtoehdoista tehtiin asukaskysely helmikuussa 2014. Kysely suunnattiin Lappeenrannan, Joutsenon ja Imatran sekä niiden lähialueiden vakinaisille ja loma-asukkaille.

Sähköisen lomakekyselyn avulla kyseltiin asukkaiden mielipiteitä hankkeen vaikutuksista ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Asukkailta toivottiin näkemyksiä myös alueiden virkistyskäyttöön, kuten kalastukseen, retkeilyyn ja veneilyyn.

Kyselyn tavoitteena oli lisätä vuorovaikutteisuutta hankealueen vaikutuspiirin asukkaiden ja hankevastaavan kesken. Asukaskyselyyn vastasi 450 henkilöä. Suurin osa vastaajista oli Rakkolanjoki-vaihtoehdon kannalla ja eniten vastauksia saatiin Saimaan ranta-alueiden läheisyydessä asuvilta.

Alkuvuonna järjestettiin lisäksi kaksi ryhmätyötilaisuutta, joihin kutsuttiin mukaan hankkeen kannalta keskeisiä sidosryhmiä, kuten asukasyhdistysten, vesiosakaskuntien ja matkailun edustajia. Vuorovaikutusta eri intressitahojen kanssa voidaan pitää näin eri tavoin toteutettuna hyvin otoksellisesti kattavana. Asukaskysely ja ryhmätyötapaamiset palvelivat myös hankkeesta tiedottamista.

Asukaskyselyssä oli valittavana neljä eri vaihtoehtoa jätevesien purkupaikaksi. Noin 65 prosenttia tähän kysymykseen vastanneista valitsi Rakkolanjoen parhaimpana vaihtoehtona. Vuoksi purkupaikan vaihtoehtona jakoi myönteisesti ja kielteisesti suhtautuvat lähes tasan. Mikään kolmesta vaihtoehdosta, joissa purkupaikkana olisi ollut eteläinen Saimaa, ei ollut vastaajien mieleen. Sama näkemys tuli esiin sidosryhmille järjestetyssä keskustelutilaisuudessa tammikuussa.

Kyselyn vastaajat edellyttivät uuden puhdistamon tuottaman jäteveden laadun olevan ensiluokkaista ja puhdistamon soveltavan uutta teknologiaa. Kaikki kyselyyn vastaajat olivat valmiina korottamaan jätevesimaksuaan vähintään 25 prosentilla ja jopa neljännes vastaajista oli valmis kaksinkertaistamaan omaa jätevesimaksuaan tiukimmatkin laatuvaatimukset täyttävän puhdistamon rahoittamiseksi.

YVA-menettelyn toinen vaihe, YVA-selostus valmistuu kevään 2014 aikana. Kaakkois-Suomen ELY-keskus laittaa YVA-selostuksen nähtäville kesän ajaksi, jolloin kaikilla joihin hanke vaikuttaa, on mahdollisuus kertoa mielipiteensä asiasta. YVA-menettely päättyy syksyn 2014 aikana, jonka jälkeen on tehtävä päätös jätevesiratkaisusta.

Uutiset
Kommentointi on suljettu