Soidensuojeluohjelman maastokartoitukset jatkuvat

touko 22, 2014

Soidensuojelun täydennysohjelman valmisteluun liittyviä maastokartoituksia tehdään tulevana kesänä jokaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) alueella. Kartoitettavia soita on lähes tuhat. Pääosa niistä sijaitsee yksityismailla, mutta myös valtion soita tullaan kartoittamaan. Soilta kartoitetaan niiden tilaa, luontotyyppejä, lajistoa ja alueellisia erityispiirteitä.

Kartoituskohteisiin on valittu laajan aineiston pohjalta eri maakuntien parhaat säilyneet suoalueet. Valinnoissa on painotettu nykyisestä suojeluverkosta puuttuvia reheviä ja puustoisia kohteita kuten korpia, lettoja, lähde- ja puronvarsisoita, harjujen lievesoita, maankohoamisrannikon nuoria soita sekä erilaisia piensoiden ryppäitä.

Kesän aikana maastossa työskentelee yli 50 kartoittajaa, yhteensä lähes 10 henkilötyövuoden verran. ELY-keskukset tiedottavat kartoituksista kaikille kohteiden maanomistajille kirjeellä, kuten edellisvuonnakin.

Suot ovat suomalaisen luonnon omaleimaisimpia elinympäristöjä. Ne tarjoavat kodin suurelle joukolle erilaisia eläin- ja kasvilajeja, joista moni on nykyisin uhanalainen. Myös soiden säilyminen marjapaikkoina, virkistysalueina ja mökkivesien puhtauden takaajana koskettaa meitä suomalaisia. On äärimmäisen tärkeää, että nyt valmisteltavalla soidensuojeluohjelmalla turvaamme arvokkaimpien soittemme säilymisen myös tuleville jälkipolville, sanoo ympäristöministeri Ville Niinistö.

Soidensuojelutyöryhmä tekee ehdotuksen suojeluohjelmaan valittavista soista sekä niiden suojelun tavoitteista, keinoista, kustannuksista, aikataulusta sekä toteutusvastuista kuluvan vuoden loppuun mennessä. Kohteet valitaan yhtenäisin, luonnontieteellisin perustein aiempina vuosina selvitetyistä ja tulevana kesänä kartoitettavista kohteista.

Ohjelman toteutus jaetaan kahteen osaan. Ensimmäisenä valtioneuvoston yleisistuntoon viedään kiireisimmin suojelua kaipaavia Etelä-Suomen suoalueita koskeva päätös, ja toisessa vaiheessa Pohjois-Suomen suoalueita koskeva päätös. Molempia vaiheita edeltää julkinen kuuleminen lausuntokierroksineen. Ensimmäisen vaiheen toteutus alkaa vuonna 2015. Kaikkiaan ohjelman toteutus jakautuu noin 10 vuodelle.

”Kaksivaiheisella toteutuksella varmistetaan, että soidensuojelun täydennysohjelmalle on täysi rahoitus toteuttaa se suunnitellussa laajuudessaan ja luonnon monimuotoisuutta parhaalla tavalla turvaten. Alustava arvio on vähintään sadan tuhannen hehtaarin lisäsuojelusta arvokkaimmille soillemme, millä varmistamme keskeisen kansallisen luontoperinnön säilymisen rikkaana lapsillemme”, ministeri Niinistö iloitsee.

Suojeluohjelmaan valitaan luonnonsuojelulain mukaisesti soita, joiden luontoarvoilla on valtakunnallista merkitystä. Keskeisiä valinta- ja rajauskriteerejä ovat soiden luontotyypit ja lajisto, luonnontilaisen suon ja suonreunojen määrä, soiden keskinäinen kytkeytyneisyys sekä ojitettujen suon osien ennallistamistarve. Valinnassa painotetaan myös soiden alueellisia erityispiirteitä.

Soidensuojelun täydennysohjelma on ensimmäinen luonnonsuojelulain mukainen kansallinen suojeluohjelma. Ohjelmalla paikataan nykyisen suojeluverkoston alueellisia ja laadullisia puutteita sekä parannetaan suojelusoiden kytkeytyvyyttä ja säilyvyyttä. Suoluonnon tila on huono erityisesti Etelä-Suomessa.

Uutiset
Kommentointi on suljettu