HSY:n jätevedenpuhdistamot toimivat tehokkaasti vuonna 2013

kesä 06, 2014

Vuosittaisen jätevedenpuhdistuksen raportin mukaan vuonna 2013 HSY:n jätevedenpuhdistamojen vesistökuormitus oli edellisiä vuosia pienempi.

Jätevedenpuhdistamoiden toimintaa ohjaavat laitoskohtaiset ympäristöluvat. Vuonna 2013 sekä Viikinmäen että Suomenojan puhdistamot täyttivät kaikki ympäristölupaehdot. Vesistöön johdetun jäteveden biologinen ja kemiallinen hapenkulutus, typpi-, fosfori- ja kiintoainepitoisuudet ja poistotehot olivat lupaehtojen mukaiset.

Vuosi 2013 oli pääkaupunkiseudulla sääolosuhteiltaan normaali, mikä vaikutti puhdistamojen toimintaan positiivisesti. Puhdistamojen yhteenlaskettu tulovirtaama oli 132 miljoonaa kuutiometriä, mikä vastaa pitkän aikavälin keskiarvoa. Typpikuormitus mereen oli 942 tonnia ja fosforikuormitus 31 tonnia. Vesistökuormitus oli aikaisempiin vuosiin verrattuna keskimääräistä pienempi. Typen ja fosforin osalta saavutettiin selvästi myös HSY:n sisäinen, lupaehtoja tiukempi tavoitetaso.

Raportti kertoo, että HSY:n jätevedenpuhdistuksen kehittämishankkeissa jätevedenpuhdistusprosessin tehostamisen lisäksi energiatehokkuuden parantaminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen olivat keskeisessä roolissa vuonna 2013. Viikinmäessä uusittiin yksi alkuperäinen kaasumoottori ja saatettiin päätökseen sähköntuotantoa lisäävä ORC-laitteiston hankinta. Energianseurannan mittarointia ja järjestelmiä kehitettiin sekä Viikinmäen että Suomenojan puhdistamoilla. Suomenojalla puhdistamon lämmön talteenottoa parannettiin lietelämmönvaihtimen avulla.

Viikinmäen puhdistamon sähköenergian tuotanto oli 27 GWh, mikä on suurempi kuin koskaan aikaisempina vuosina. Sähköntuotannon omavaraisuusaste nousi Viikinmäessä tasolle 69 prosenttia.

Viikinmäen jätevedenpuhdistusprosessin tuottamien kasvihuonekaasujen jatkuvatoimisen mittauksen osalta vuosi 2013 oli ensimmäinen kokonainen mittausvuosi ja maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen mittaus antaa arvokasta tietoa prosessin kehittämisen ja päästöjen vähentämisen tutkimustyöhön.

Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2013 -raportti

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu