Sansox Oy palkittiin ilmastusratkaisun kehittämisestä

heinä 13, 2014

Vesienkäsittelyprosesseihin monipuolisesti soveltuvan ilmastuslaitteen kehittänyt suomalainen Sansox Oy palkittiin WssTP Water Innovation SMEs Awardilla Water Innovation Europe 2014 -konferenssissa Brysselissä. Arvosteluperusteluina olivat innovatiivisuus, hyödynnettävyysstrategia ja markkinamahdollisuudet.

Water Innovation Europe 2014 –konferenssin järjesti Water supply and sanitation Technology platform (WssTP), joka on Euroopan komission vuonna 2004 perustama vesienhallinnan toimielin. Konferenssin tavoitteena on lisätä tietoutta innovatiivisen ja kestävän vesialan taloudellisesta potentiaalista Euroopassa ja keskustella alan kehittämisen tiellä olevista lainsäädännöllisistä, teknisistä ja poliittisista esteistä. Konferenssissa käsitellään monipuolisesti vesialan nykyistä tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä Euroopassa ja maailmalla.

Sansox on kehittänyt ja patentoinut vesienkäsittelyprosesseihin tarkoitetun ilmastuslaitteen, jonka avulla veden liuenneen hapen pitoisuutta saadaan nostettua nopeasti ja samalla laitteen läpi virtaava neste sekoittuu tehokkaasti. Ratkaisun sovelluksia ovat esimerkiksi talousveden, teollisuuden, kalatalouden ja kaivosteollisuuden prosessivesien käsittely.

Ratkaisun toimintaperiaatteena on pyrkiä vaikuttamaan tekijöihin, joilla on vaikutusta diffuusioon, eli hapen siirtymiseen kaasufaasista nestefaasiin. Näitä tekijöitä ovat muun muassa faasien välisen liukenemisvastuksen pienentäminen ja pinta-alan kasvattaminen sekä tehokas sekoittaminen. Laite voidaan helposti sovittaa myös vanhaa prosessia tehostamaan. Laitteen avulla voidaan poistaa erityisesti pohjavesien ongelmana olevia rautaa ja mangaania sekä veteen liuenneita, haitallisia kaasuja, kuten esimerkiksi hiilidioksidia ja rikkivetyä sekä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC). Laitteen avulla voidaan myös lisätä veteen muitakin kaasuja kuin happea, kuten hiilidioksidia esimerkiksi pH-arvon säätämiseksi. Laite soveltuu myös nestemäisten kemikaalien lisäämiseen ja tehokkaaseen sekoittamiseen.

Uutiset
Kommentointi on suljettu