Porissa kuparipäästö Kokemäenjokeen

elo 07, 2014

Viime viikon runsaiden sateiden (30.–31.7.) seurauksena Boliden Harjavalta Oy:n Porin kuparielektrolyysitehtaan kellaritiloihin valui noin 400 m3 sadevettä. Tähän sekoittui metallipitoista vettä, joka valui lattiakaivon kautta viemäriin ja sieltä edelleen Kokemäenjokeen vajaa 10 km Porin keskustasta yläjuoksulle päin. Jokeen pääsi yhteensä noin 122 kiloa kuparia.

Laitoksen ympäristöluvan mukainen kuparipäästön raja on neljä kiloa kuparia vuorokaudessa neljännesvuosikeskiarvona kalenteripäivää kohti. Alustavan tiedon mukaan kuparipäästö näyttää kuitenkin jäävän tämän päästörajan alapuolelle.

Lyhytaikaisena päästönä 122 kilon kuparimäärä on kohtalaisen suuri verrattuna laitoksen toiminnan normaalitilanteeseen. Muiden metallien pitoisuus päästössä oli vähäinen.

Kupari on eliöstölle erittäin haitallinen. Tämän päästön haitallisuutta Kokemäenjoen eliöstölle arvioidaan vedenlaatu- ja sedimenttinäytteistä sekä Suomen ympäristökeskuksen kanssa tehtävällä mallitarkastelulla. Päästön arvioidaan tässä vaiheessa jo virranneen merialueelle ja laimentuneen siellä.

Boliden Harjavalta Oy tulee tarkentamaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselle häiriöstä aiheutuneiden päästöjen määrää. Tämän lisäksi toiminnanharjoittaja antaa elokuun loppuun mennessä ELY-keskukselle selvityksen häiriön toteamiseen liittyvistä tapahtumista, aiheutuneista päästöistä, häiriöön johtaneista syistä sekä toimenpiteistä päästöjen ehkäisemiseksi tulevaisuudessa.

Uutiset
Kommentointi on suljettu