Valtioneuvosto päätti Itämeren tilan seurantaohjelmasta

elo 21, 2014

Valtioneuvosto päätti tänään Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmasta vuosille 2014 -2020. Itämeren tilaa ja siihen kohdistuvia ympäristöpaineita ryhdytään seuraamaan jatkossa entistä laajemmin, sillä seurannan piiriin tulevat uusina meressä esiintyvät vieraslajit, roskaantuminen ja vedenalainen melu. Lisäksi eräät meriluonnon monimuotoisuutta sekä haitallisia ja vaarallisia aineita koskevat seurannat laajenevat.

Seurantaohjelma kokoaa nykyiset meriympäristöä koskevat seurannat yhdeksi kokonaisuudeksi. Ohjelma tuottaa tietoa Itämeren lajeista ja luontotyypeistä, meriveden laadusta sekä ihmisen toiminnasta aiheutuvista ympäristöpaineista ja niiden vaikutuksista. Tieto meren tilasta ja meriympäristöön kohdistuvista paineista auttaa suunnittelemaan, kohdentamaan ja toteuttamaan toimia meren tilan parantamiseksi. Samalla voidaan myös arvioida toimien vaikuttavuutta.

Seuranta kohdistuu Suomen merialueeseen, joka ulottuu rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajaan saakka. Myös Itämeren valuma-alueella tehdään seurantaa. Esimerkiksi jokien Itämereen tuomaa ravinnekuormitusta ja eräitä jokien vaelluskalakantoja seurataan. Ahvenanmaan maakunta laatii oman, valtioneuvoston hyväksymän ohjelman kanssa koordinoidun seurantaohjelmansa.

Suomen merenhoidon seurantaohjelma tulee olemaan osa Itämeren yhteistä seurantajärjestelmää, jonka uudistamista Itämeren suojelukomissio (HELCOM) viimeistelee parhaillaan. Seurantajärjestelmän on määrä valmistua tämän vuoden aikana. Itämeren rantavaltioiden tavoitteena on, että niiden tuottama tieto on keskenään vertailukelpoista ja että tieto on avoimesti saatavilla.

Ohjelma tarkentaa eri viranomaisten tehtäviä meriympäristön seurannassa. Seurantaa suorittavat mm. Suomen ympäristökeskus, Metsähallituksen luontopalvelut, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Ilmatieteenlaitos sekä rannikon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Ohjelma edistää myös viranomaisten sekä yliopistojen ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Mukana on vapaaehtoisvoimin toteutettavia seurantoja, joita koordinoivat Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo, WWF Suomi ja Pidä Saaristo Siistinä ry.

Seurantaohjelma on osa Suomen merenhoitosuunnitelmaa, jonka tavoitteena on meren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä. Merenhoitosuunnitelman ensimmäinen osa eli arvio meriympäristön tilasta, määritelmät meren hyvälle tilalle ja ympäristötavoitteet hyväksyttiin valtioneuvostossa vuonna 2012.  Kolmas osa eli toimenpideohjelma valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä. Merenhoitosuunnitelma laaditaan jokaisessa EU:n jäsenvaltiossa. Jäsenmaiden tulee tehdä yhteistyötä naapurivaltioiden kanssa ja koordinoida suunnittelua myös EU:n ulkopuolisten valtioiden kanssa.

Uutiset
Kommentointi on suljettu