Valtioneuvostolta esitys pohjavesialueiden rajaamisesta, luokittelusta ja suojelusuunnitelmista

elo 21, 2014

Hallitus tehostaa pohjavesien suojelua. Valtioneuvosto antoi tänään esityksen, jossa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämistä koskevaan lakiin lisätään uusi pohjavesien rajaamista ja luokittelua sekä suojelusuunnitelmia koskeva luku.

Nykyisin pohjavesialueiden rajaaminen perustuu hallinnolliseen ohjeistukseen eikä lainsäädäntöön. Esitys parantaisi eri toimijoiden oikeusturvaa täsmentämällä sääntelyä. Lisäksi lakiesityksessä säädettäisiin osallistumismahdollisuuksista ja tiedottamisesta luokitusta ja suojelusuunnitelmaa valmisteltaessa.

Suomessa on noin 6000 luokiteltua pohjavesialuetta. Esityksen mukaan ne luokiteltaisiin jatkossa 1-luokkaan (tärkeät pohjavesialueet) ja 2-luokkaan (vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet). Luokat korvaisivat nykyiset I ja II -luokat, joihin kuuluvia alueita saatetaan vielä tarkastella uudelleen niiden sijoittamiseksi uusiin luokkiin. Nykyisen luokan III eli muut pohjavesialueet luokiteltaisiin uudestaan 1- tai 2-luokkaan tai poistettaisiin luokituksesta riippuen siitä, soveltuvatko ne vedenhankintaan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus edelleen rajaisi ja luokittelisi pohjavesialueet.

Laissa säädettäisiin myös pohjavesialueista, joista pintavesi- tai maaekosysteemit ovat suoraan riippuvaisia. Tällaisia ekosysteemejä voivat olla esimerkiksi lähteet, lähdepurot ja -lammet. Näitä pohjavesialueita koskien otettaisiin käyttöön uusi E-luokka.

Lisäksi laissa säädettäisiin pohjavesialueen suojelusuunnitelman sisällöstä ja valmistelusta. Kunta voi jatkossakin laatia pohjavesialueen suojelusuunnitelman, joka laadittaisiin pohjavesialueelle tarve- ja riskiperusteisesti. Esityksen yhtenä tavoitteena on selkiyttää pohjavesien suojelusuunnitelmien roolia vesienhoidon suunnittelussa.

Nykyisen vesilain käsittelyn yhteydessä eduskunta edellytti, että hallitus selvittää pohjavesialueiden kartoitukseen, luokitukseen ja käyttöön sekä suojelusuunnitelmiin liittyvät lainsäädännölliset ja menettelylliset kehittämistarpeet. Ympäristöministeriö on valmistellut säännökset laajapohjaisessa työryhmässä valmistellun raportti pohjalta.

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu