Lappeenrannan jätevesien johtamisen ympäristövaikutukset on arvioitu

syys 24, 2014

ELY-keskus ei pidä Lappeenrannan jätevesien johtamista Vuokseen toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on 23.9.2014 antanut yhteysviranomaisen lausunnon Lappeenrannan jätevesien käsittelyn ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

YVA-menettelyssä on selvitetty mahdolliset jätevesien purkuvesistöt ja niihin liittyvät puhdistamoiden sijaintipaikat. YVA-menettelyn päättyessä Lappeenrannan kaupunki valitsee vaihtoehdon, jonka toteuttamiselle se hakee luvan Etelä-Suomen aluehallintoviranomaiselta (AVI). Uuden lupahakemuksen jättämiselle on annettu määräaika vuoden 2014 loppuun.

Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan arviointimenettelyssä on tutkittu hankkeen kannalta keskeiset ympäristövaikutukset. Vaikutusten arvioinnissa painopisteenä on ollut vaikutukset vesistöihin sekä ihmisiin.

ELY-keskuksen lausunto arviointiselostuksesta on kokonaisuudessaan nähtävissä osoitteessa: http://www.ymparisto.fi/lappeenrannanjatevesienkasittelyYVA

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu