Lisätehoa pohjavesialueiden suojeluun Kymenlaaksossa

syys 23, 2014

Kaakkois-Suomen ely-keskuksen toteuttamassa Kymenlaakson pohjavesiriskit hallintaan (kymPOVERI) -hankkeessa on tehty pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat yhteensä 32 Kymenlaakson vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle.

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on ohjeellinen suunnitelma, johon on koottu tietoa pohjavesialueen hydrogeologisista olosuhteista, pohjaveden laadusta, pohjavesialueilla sijaitsevista pohjaveden laadulle riskiä aiheuttavista toiminnoista sekä pohjavesialueen maankäytöstä ja pohjaveden suojelua koskevasta lainsäädännöstä. Suojelusuunnitelmassa annetaan pohjaveden suojelua tehostavia ohjeita ja toimenpidesuosituksia pohjaveden laadulle riskiä aiheuttaville toiminnoille, joita ovat muun muassa teollisuus- ja yritystoiminta, maa-ainestenotto, pilaantuneet tai mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet, maa- ja metsätalous, maalämpöjärjestelmät, lämpökeskukset ja muuntamot, öljy- ja polttoainesäiliöt, jätevedet sekä liikenne ja tienpito. Suojelusuunnitelmiin on lisäksi koottu toimintaohjeet kriisitilanteiden, sekä onnettomuus- ja vahinkotapausten varalle.

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on tarkoitettu lähinnä viranomaiskäyttöön maankäytön suunnittelijoille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille, mutta siitä hyötyvät myös yksityiset toiminnanharjoittajat sekä alueen asukkaat. Pohjavesialueen suojelusuunnitelmalla pyritään tehostamaan pohjaveden suojelua erityisesti sellaisilla alueilla, joille on keskittynyt paljon ihmistoimintaa ja pohjavedelle riskiä aiheuttavaa toimintaa. Harvemmin asutuilla/rakennetuilla alueilla pohjavesialueiden suojelusuunnitelman avulla voidaan ennaltaehkäistä pohjaveden laadullisia ongelmia.

Kymenlaaksossa yhdyskuntien vedenhankinta perustuu pääosin (92 %) pohjaveden ja tekopohjaveden käyttöön, joten pohjaveden suojelu ja nyt laaditut suojelusuunnitelmat palvelevat koko aluetta ja sen asukkaita. Pilaantuneen pohjaveden puhdistaminen on hidasta ja kallista, joten pohjaveden ennakoiva suojelu on tärkeää.

Uutiset
Kommentointi on suljettu