ELY-keskus määrää Talvivaaran laskemaan patoaltaiden vesipintoja hallitusti

huhti 15, 2015

Kainuun ELY-keskus määrää Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän alentamaan kaivosalueen patoaltaiden vesipintoja välittömästi sellaiselle tasolle, että ympäristöturvallisuus ei vaarannu. ELY-keskus määrää Talvivaaran johtamaan käsiteltyjä vesiä kaivosalueelta Oulujoen ja Vuoksen vesistöjen suuntiin nykyisiä purkureittejä pitkin.

Juoksutukset on lopetettava heti, kun vedenkorkeudet pohjoisen suunnan Latosuon altaassa ja etelän suunnan Kortelammen altaassa ovat laskeneet padoille määriteltyjen pato- ja ympäristöturvallisuuden mukaisten ylivedentasojen (HW-taso) alapuolelle. Sekä Kortelammella että Latosuolla vedenpinta on ylittänyt patojen HW-tason. Kainuun ELY-keskuksen näkemyksen mukaan HW-taso voidaan ylittää vain tilapäisesti vaarantamatta pato- ja ympäristöturvallisuutta.

ELY-keskus katsoo, että avolouhokseen ei tule varastoida jo käsiteltyjä jätevesiä, jossa ne sekoittuvat avolouhokseen jo varastoitujen käsittelemättömien jätevesien kanssa. Tällöin käsittelemättömien jätevesien osuus kasvaisi ja yhä vaikeuttaisi vesienhallintaa kaivosalueella. Vesien varastointi avolouhokseen ei poista tarvetta juoksuttaa käsiteltyjä vesiä ulos kaivosalueelta.

Juoksutettavan veden laadun tulee vastata 31.5.2013 annetun ympäristöluvan luparajoja. Juoksutettavan veden määrä sidotaan saman luvan mukaisesti Kalliojoen virtaamaan. Jos veden laatu ei täytä lupaehtoja, on vesistöön johtaminen lopetettava välittömästi, ja asiasta on ilmoitettava Kainuun ELY-keskukselle.

Oulujoen vesistön suuntaan päätös on voimassa 31.5.2015 asti tai kunnes Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myöntää vesienhallintaa koskevan täytäntöönpanokelpoisen ympäristöluvan. Vuoksen vesistön suuntaan päätös on voimassa 31.5.2015 asti tai kunnes Kortelammen altaalla saavutetaan ympäristö- ja patoturvallinen vedenpinnan taso.

Juoksutusten vaikutuksia on seurattava tarkkaan. Kainuun ELY-keskus määrää Talvivaaran muun muassa tarkkailemaan veden laatua ja virtaamaa päivittäin, toimittamaan tarkkailun tulokset jokaisesta näytteestä ELY-keskukselle sekä terveydensuojeluviranomaisille kahden viikon kuluessa sekä mittaamaan altaiden pinnankorkeudet vähintään kolme kertaa viikossa.

Konkurssipesä on arvioinut, että lisäjuoksutuksista aiheutuva sulfaattikuorma olisi Vuoksen vesistön suuntaan noin 2 320 tonnia ja Oulujoen vesistön suuntaan noin 3 620 tonnia sulfaattia. Kainuun ELY-keskuksen määräykset kuitenkin rajoittavat juoksutettavan veden määrän vain välttämättömään juoksutukseen, jolloin sulfaattikuorma todennäköisesti jää esitettyä pienemmäksi. Voimassa olevassa ympäristöluvassa asetetut sulfaatin, mangaanin ja natriumin kuormituskiintiöt tullaan ylittämään. Metallien kuormituskiintiöt eivät ylity. Ottaen huomioon vuoden 2014 vesistötarkkailutulokset, Kainuun ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Talvivaaran esittämä käsiteltyjen jätevesien juoksutusmäärä ei aiheuta alapuolisissa purkuvesistöissä (etelässä Kivijärvessä ja Laakajärvessä sekä pohjoisessa Kolmisoppi järvessä ja Jormasjärvessä) sellaista haittaa vesistöille, että niiden tila heikkenisi nykyisestä.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaivosalueen vesivarastoaltaiden täyttymiseen ovat osaltaan vaikuttaneet metallien talteenottolaitoksen, bioliuotuskasojen toiminnan ja käänteisosmoosi- eli RO-laitoksen ongelmat sekä uuden RO-laitoksen hankinnan viivästyminen. ELY-keskus katsoo, että nämä ovat olleet ennakoimattomia tuotantohäiriöitä ja niihin rinnastettavia yllättäviä, toiminnasta riippumattomia poikkeuksellisia syitä, kun otetaan huomioon, että konkurssipesä on saanut laitoksen hallintaansa konkurssin alkaessa 6.11.2014.

Uutiset
Kommentointi on suljettu