Talvivaaran estettävä bioliuoskierron ylitulviminen

huhti 22, 2015

Kainuun ELY-keskus määrää Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän tekemään varotilavuutta bioliuoskiertoon niin, että ympäristöturvallisuus ei vaarannu.

Talvivaaran on ensisijaisesti käsiteltävä metallitehtaan paluuliuosta eli raffinaattia vesienkäsittely-yksiköllä. Toissijaisesti raffinaattia on tarvittaessa mahdollista varastoida avolouhoksessa. Vesienkäsittely-yksiköllä raffinaatti on käsiteltävä ympäristöluvan määräysten mukaiseksi.

Raffinaatin johtaminen avolouhokseen on lopetettava heti, kun bioliuoskierrossa saavutetaan sellainen tilavuus, että liuos ei tulvi hallitsemattomasti ympäristöön. Kainuun ELY-keskus katsoo, että raffinaatin johtaminen avolouhokseen ei ole voimassa olevien ympäristölupien mukaista, mutta toteaa sen olevan välttämätön toimenpide, jolla voidaan estää merkittävä ympäristön pilaantuminen.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan avolouhos on ympäristöturvallisuuden kannalta tällä hetkellä turvallisin paikka raffinaatin varastointiin. Määräys raffinaatin johtamisesta avolouhokseen on voimassa 31.5.2015 saakka. Avolouhokseen voidaan johtaa vain välttämätön määrä raffinaattia akuutin ympäristön pilaantumisen vaaran ehkäisemiseksi. Avolouhoksen varastotilavuutta voidaan käyttää tarvittaessa enintään +195 -tasolle.

Raffinaatin johtamista vesienkäsittely-yksikölle ja avolouhokseen on seurattava jatkuvasti. Kainuun ELY-keskus määrää Talvivaaran muun muassa tarkkailemaan siirrettävän raffinaatin määrää ja käsittely-yksiköllä puhdistetun veden laatua ennen sen siirtämistä varastoaltaaseen sekä toimittamaan tarkkailun tulokset ELY-keskukselle päivittäin. Talvivaaran on otettava kerrosvesinäytteet avolouhoksesta ja selvitettävä avolouhokseen johdetun raffinaatin vaikutus louhoksessa olleeseen veteen.

ELY-keskus katsoo, että poikkeuksellisesta tilanteesta ei annettuja määräyksiä noudattamalla aiheudu ympäristön pilaantumista eikä sen vaaraa. Vesienkäsittely-yksiköllä raffinaatti on käsiteltävä ympäristöluvan ehtojen mukaiseksi ennen sen siirtämistä puhtaiden vesien varastoaltaaseen. Vedenpinnan korkein sallittu taso +195 mmp avolouhoksen keskirampissa on huomattavasti alempana kuin ympäristön vesistöjen, soiden ja pohjavesiputkien vedenpinnat. Kun vedenpinta avolouhoksessa pysyy määritetyn tason alapuolella, ei vettä kulkeudu avolouhoksesta louhoksen ulkopuolelle.

Konkurssipesän on toimitettava ELY-keskukselle kesäkuun loppuun mennessä selvitys siitä, miten vastaavan tilanteen muodostuminen jatkossa estetään. ELY-keskus on pyytänyt selvitystä mm. prosessiteknisistä muutoksista, raffinaatin käsittelystä sekä varoallaskapasiteetin lisäämisestä bioliuoskiertoon.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaivosalueen bioliuoskierron varoaltaiden täyttymiseen ovat vaikuttaneet metallien talteenottolaitoksen tekniset toimintahäiriöt ja bioliuotuskasojen uudistamattomuudesta johtuva vähentynyt haihdunta. ELY-keskus katsoo, että nämä ovat olleet ennakoimattomia tuotantohäiriöitä ja niihin rinnastettavia yllättäviä, toiminnasta riippumattomia poikkeuksellisia syitä, kun otetaan huomioon, että konkurssipesä on saanut laitoksen hallintaansa konkurssin alkaessa 6.11.2014.

Uutiset
Kommentointi on suljettu