Talvivaaran poikkeustilanteen ympäristövaikutus mallinnettiin

huhti 15, 2015

Suomen ympäristökeskus on mallintanut viime lauantaisen 11.4. Talvivaarassa tapahtuneen poikkeustilanteen, eli kipsisakkaliuospäästön vaikutukset alapuolisiin vesistöihin. Mallilla tarkasteltiin tilannetta, jossa Kivijärveen tulee vahinkopäivänä 2000m3 vettä ja sen mukana 13 800 kg sulfaattia, 31,6 kg mangaania ja 2,8 kg alumiinia.

Päästön nikkeli- ja sinkkipitoisuudet olivat alle määritysrajan. Mallilla laskettiin sulfaatin, mangaanin ja alumiinin eteneminen vesistössä ja niiden aiheuttamat pitoisuudet Kivijärvessä ja Laakajärvessä.

Mallilaskennassa sulfaatin pitoisuusvaikutukset ovat Kivijärvessä 1,8 milligrammaa litrassa ja Laakajärvessä noin 0,85 milligrammaa litrassa. Vastaavasti mangaanin pitoisuusvaikutukset ovat Kivijärvessä 4 mikrogrammaa litrassa ja Laakajärvessä 0,2 mikrogrammaa litrassa ja alumiinille

Kivijärvessä 0,4 mikrogrammaa litrassa ja Laakajärvessä 0,02 mikrogrammaa litrassa. Kaikki tässä esitetyt pitoisuudet ovat mallinnettuja päästön aiheuttamia lisäyksiä tämänhetkisiin pitoisuuksiin.

Päästön aiheuttamat pitoisuuden lisäykset ovat erittäin pienet, joten näillä pitoisuusnousuilla ei voida havaita ympäristövaikutuksia. Poikkeuksellinen päästö aiheutti kuitenkin sulfaatin osalta ympäristöluvan lupaehdon ylityksen.

Uutiset
Kommentointi on suljettu