Hankintalakia halutaan yksinkertaistaa ja tasapuolistaa

touko 15, 2015

Hankintalain muutostarpeita pohtinut työryhmä yksinkertaistaisi hankintamenettelyjä ja tehostaisi julkisten varojen käyttöä. Uudistukset mahdollistaisivat myös erilaisten laadullisten tekijöiden huomioimisen kilpailutuksessa entistä paremmin.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä luovutti ehdotuksensa hankintalain uudistamiseksi työministeri Lauri Ihalaiselle 13.5.2015. Hankintalain uudistamisen taustalla ovat julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevat EU-direktiivimuutokset, jotka tulee saattaa kansallisesti voimaan viimeistään keväällä 2016.

– Työryhmän esitys luo lisää liikkumavaraa sekä selkiyttää ja yksinkertaistaa nykyisiä hankintamenettelyjä. Erityisen tärkeää on, että hankinnoissa voidaan kattavasti huomioida esimerkiksi työllisyys- ja ympäristönäkökohdat, ministeri Ihalainen painottaa.

– Julkisissa hankinnoissa tulee voida varmistaa, että palveluja tuotavien yritysten lakisääteiset asiat ovat kunnossa. Tarjouskilpailuista poissulkemismenettely on tässä tärkeä väline. On kaikkien yhteinen etu, että lainsäädäntö tarjoaa tehokkaat työkalut väärinkäytösten estämiseksi, Ihalainen toteaa.

Hankintalaissa säädetään julkisten hankintojen kilpailuttamismenettelyistä sekä niihin liittyvistä oikeusturvakeinoista. EU-direktiiveistä johtuvat keskeisimmät muutokset koskevat uusia kilpailuttamismenettelyjä, uusia kansallisia kynnysarvoja, mahdollisuutta huomioida kilpailutuksessa myös laadulliset ja sosiaaliset näkökohdat, kansainvälisiä yhteishankintoja sekä sosiaali-, terveys- sekä muiden erityispalvelujen hankintamenettelyjä.

– Uuden hankintalain tulee tukea pienten ja paikallisten palveluntuottajien toimintamahdollisuuksia. Julkisilla hankinnoilla on keskeinen rooli uusien innovatiivisten ratkaisujen edistäjänä, Ihalainen katsoo.

– Työnsä päättäneen hallituksen ohjelmassa linjattiin, että kansallisia kynnysarvoja nostetaan lähemmäksi EU-direktiivitasoja, Ihalainen muistuttaa.

Lakimuutokset parantaisivat kuntien mahdollisuuksia tehdä hankintoja vapaamuotoisemmalla kilpailutuksella ja pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuihin. Näin turvattaisiin kaikille tarjoajille tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu julkisissa hankinnoissa. Myös erilaiset sosiaaliset kriteerit tai innovaatio- ja ympäristöpoliittiset näkökohdat voitaisiin huomioida kilpailutuksissa entistä paremmin.

Uudistuksilla kevennettäisiin merkittävästi kansallisissa hankinnoissa noudatettavaa menettelyä. Menettelyn helpottamisen ja avoimen kilpailun turvaamisen vuoksi hankintojen kansallisiin kynnysarvoihin esitetään maltillisia korotuksia.

Uutiset
Kommentointi on suljettu