Itä-Suomen EU-talousvesilaitosten talousvesi hyvää

kesä 04, 2015

Itä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Itä-Suomen EU-vesilaitosten (17 kpl) talousveden valvonnan laatu- ja määrätiedot vuodelta 2014. 

EU-talousvesilaitosten viranomaisnäytetietojen perusteella Itä-Suomen talousveden laatu on ollut talousvesiasetuksen vaatimusten ja suositusten mukaisia vuoden 2014 aikana. Muutamia poikkeuksia on esiintynyt, kuten yksi laatupoikkeama (nikkeli) Liperin vesilaitoksen alueella ja yksittäisiä laatusuositusylityksiä Kuopion ja Mikkelin vesilaitosten alueella (maku- ja hajuhäiriöitä).

Aluehallintovirastolle raportoitujen tietojen perusteella Liperin kirkonkylän vesilaitoksen raakavedessä on toisinaan nikkeliä. Korjaavana toimenpiteenä Liperin Ylämyllyltä pumpataan nikkelivapaata vettä Liperin kirkonkylän alueelle. Alueella on ollut aiemmin lääninhallituksen myöntämä poikkeuslupa nikkelin arvojen ylittämisen osalta.

Mikkelin vesilaitoksen alueella oli ongelmia kohonneiden koliformisten bakteerien osalta. Bakteeripitoisuuden kohoaminen on liittynyt selvityksen mukaan suurella todennäköisyydellä koliformisten bakteerien lisääntymiseen vesitornissa.

Viranomaisten suorittaman talousveden näytteenoton vähimmäistutkimustiheys ei Itä-Suomen alueella vielä täytä lain edellyttämiä vaatimuksia. Jatkuvan ja jaksottaisen näytteenoton osalta tutkimustiheys on alle laskennallisen tarpeen kahdella vesilaitoksella, joissa pyöristys on tehty alaspäin. Vähimmäistiheysmäärät eivät täyttyneet vuoden 2014 aikana Liperin, Outokummun ja Suonenjoen vesilaitosten osalta.

Torjunta-aineita tutkivat talousvesistä seurantavuoden aikana Kuopion, Lapinlahden, Mikkelin, Nurmeksen, Savonlinnan, Siilinjärven ja Varkauden EU-vesilaitokset. Tutkituilta osin vedestä ei löytynyt torjuta-ainejäämiä. Torjunta-aineiden esiintymistä tulee seurata vähintään viiden vuoden välein, jos raakaveden muodostumisalueelle on käytetty torjunta-aineita.

Talousvedestä tulee myös tutkia joukko muita määrityksiä 5 vuoden välein tehtävin tutkimuksin, riippuen talousveden käsittelystä, laitemateriaaleista, raaka-veden laadusta tai pintaveden desinfiointiaineiden jäämien seuraamiseksi. Tällaisia viiden vuoden välein tehtäviä tutkimuksia tutkivat vuoden 2014 aikana Kuopio, Lapinlahti, Mikkeli, Nurmes, Savonlinna, Siilinjärvi ja Varkaus. Näiden osalta ei esiintynyt ylityksiä. Muut laitokset ovat tehneet viimeksi vastaavat tutkimukset 2011 – 2013 vuosina.

Talousveden laatua valvotaan säännöllisesti. Kuntien terveydensuojeluviranomaisen suorittaman valvonnan tarkoituksena on seurata veden laatua terveydelle haitattoman veden jakelun varmistamiseksi. Jos talousvesi ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia ja vedestä voi aiheutua haittaa terveydelle, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on yhdessä vettä toimittavan laitoksen kanssa selvitettävä, mistä veden laadun häiriö johtuu.

Kaikkein suurimpien talousvettä toimittavien laitosten – sellaisten, jotka toimittavat vettä vähintään 1 000 m3 päivässä tai vähintään 5 000 käyttäjälle – vedenlaatutiedot toimitetaan Euroopan komissiolle. Kuntien terveydensuojeluviranomaisen on pitänyt toimittaa tällaisten ns. EU-talousvesilaitosten edellisen vuoden valvontatutkimustulokset aluehallintoviranomaiselle alkuvuodesta. Aluehallintovirasto tarkastaa kuntien valvontatiedot. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) laatii vuosittain raportin näiden laitosten veden laadusta ja raportti julkaistaan Valviran verkkosivuilla.

Uutiset
Kommentointi on suljettu