Pirkanmaan ELY-keskus myönsi avustuksia vesistöjen kunnostuksiin

heinä 05, 2015

Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt harkinnanvaraista valtionavustusta yhteensä 53 000 euroa 15:lle vesistöjen kunnostushankkeelle, jotka edistävät vesien hyvän tilan saavuttamista ja vesien virkistyskäyttöä.

Tuettuja kunnostustoimenpiteitä ovat järvien happitilanteen parantaminen, valuma-alueelta tulevan ravinnekuormituksen vähentäminen, vesikasvien niitto, hoitokalastus ja kunnostussuunnitelman laadinta. Hankkeiden toteuttajana on pääsääntöisesti järvelle perustettu järvenhoitoyhdistys.

Avustuksia suunnattiin erityisesti alueellisten vesienhoitosuunnitelmien mukaisille hankkeille. Päätöksenteossa otettiin huomioon myös valtakunnallisen vesien kunnostusstrategian linjaukset.

Avustuksella pyritään edistämään ja kannustamaan vesialueen omistajia ja vesistön käyttäjiä suunnitelmalliseen vesien hoitoon ja vedenlaadun seuraamiseen. Vaikka Pirkanmaan järvipinta-alasta 79 % on ekologialtaan vähintään hyvässä tilassa, on vielä runsas joukko järviä ja jokia, joilla vedenlaatua pitäisi merkittävästi parantaa. Hyvän tilatavoitteen saavuttamiseksi tulee erityisesti vähentää valuma-alueelta vesistöihin päätyvää ravinne-, kiintoaine- ja humuskuormitusta.

Erityisesti laaja-alaiset koko järveä ja valuma-aluetta koskevat kunnostushankkeet edellyttävät huolellista suunnittelua ja laaja-alaista yhteistyötä eri osapuolten kesken. ELY-keskus antaa paikallisille toimijoille hankkeen kaikissa vaiheissa asiantuntijaneuvontaa.

Vesistökunnostusten avustamista koskeva lainsäädäntö on muuttunut. Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta astui voimaan 1.7.2015. Asetuksella kootaan yhteen säädökseen eri hallinnonalojen avustukset sen soveltamisalalla. Avustusta voidaan nyt myöntää myös muun muassa lupamaksuihin, vesioikeudellisen yhteisön perustamiseen, yleistasoiseen suunnitteluun sekä vaikutusten seurantaan.

Uutiset
Kommentointi on suljettu