Vesistövaikutukset otettava huomioon Finnpulpin YVA-menettelyssä

elo 19, 2015

Kuopion ja Siilinjärven rajalle Sorsasaloon suunnitellun uuden havusellutehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ensimmäinen vaihe on päättynyt.

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Savon ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että Finnpulp Oy:n laatima ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) täyttää lainsäädännössä arviointiohjelmalle asetetut vaatimukset. Arviointiohjelmasta saa hyvän kokonaiskuvan hankkeesta, ympäristön nykytilasta sekä tulevasta vaikutustenarvioinnista. Tulevan arvioinnin kannalta keskeiset ympäristövaikutukset on tunnistettu oikein. YVA-ohjelmassa olevat puutteet on ELY-keskuksen näkemyksen mukaan mahdollista korjata YVA-menettelyn aikana ja esittää tulevassa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

Lausunnossaan ELY-keskus korostaa, että hankkeen kokoluokka ja aiottu sijoituspaikka asettavat erityisvaatimuksia arviointityölle. ELY-keskus esittääkin useita täsmennyksiä, lisäyksiä ja painotuksia arviointiohjelmaan. Vaikka YVA-menettely jo lähtökohtaisesti edellyttää laaja-alaista vaikutusarviointia, on Finnpulp Oy:n sellutehdashankkeen kohdalla erityisesti kiinnitettävä huomiota hankkeen vesistö- ja lähialuevaikutuksiin.

ELY-keskus huomauttaa, että vaikka nyt arvioitavana oleva sellutehdashanke toteutettaisiin kaikilta osin parasta käyttökelpoista tekniikkaa hyödyntäen, on jo tehtaan kokoluokka huomioon ottaen ilmeistä, että Finnpulpin tehtaasta muodostuisi uusi merkittävä pistekuormittaja Kallavedelle. Tämän vuoksi vesistövaikutusten arvioinnin laatuun ja laajuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vesistövaikutukset ovat keskeisessä asemassa arvioitaessa sitä, voidaanko – ja jos voidaan niin millä päästötasoilla – uutta tehdasta toteuttaa suunniteltuun sijoituspaikkaan.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä arviointiohjelman kanssa arviointimenettelyn ajan 21.8.2015 alkaen Kuopion valtuusto-virastotalolla (Suokatu 42), Siilinjärven kunnanvirastossa (Kasurilantie 1) sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksessa (Kallanranta 11, Kuopio). Lausunnon verkkoversio on luettavissa osoitteessa <http://www.ymparisto.fi/finnpulpyva> .

Uutiset
Kommentointi on suljettu