Hajajätevesiasetukseen haetaan lievennyksiä, työryhmältä kolme vaihtoehtoa

marras 04, 2015

Haja-asutusalueiden jätevesilainsäädäntöön muutoksia valmistellut työryhmä ehdottaa kolmea eri vaihtoehtoa vaatimusten kohtuullistamiseksi. Niin sanotun hajajätevesi-työryhmän toimeksiantoa tarkennettiin 26.6.2015 sisältämään hallitusohjelman kirjaus hajajätevesien sääntelyn tarkistamisesta. Työryhmä luovutti raporttinsa tänään maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle. Mahdolliset lainsäädäntömuutokset koskevat ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä.

Työryhmän ensimmäinen vaihtoehto noudattaa hallitusohjelman linjausta. Siinä ennen vuotta 2004 rakennetuilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmä täytyisi uusia vain silloin, kun kiinteistöllä tehdään muutakin rakennuslupaa edellyttävää remonttia. Tämä koskisi alueita, jotka eivät ole pilaantumiselle herkkiä. Ympäristönsuojelulakiin kirjattaisiin kriteerit pilaantumiselle herkistä alueista, kuten pohjavesialueista ja rannoista, mutta kunnille jäisi valta määritellä herkät alueet määräyksissään, joko velvoitettuina tai vapaaehtoisesti.

Myös toinen vaihtoehto on hallitusohjelman linjauksen mukainen. Se poikkeaa ensimmäisestä vaihtoehdosta siinä, että yksityiskohtaiset kriteerit pilaantumiselle herkistä alueista kirjattaisiin suoraan ympäristönsuojelulakiin. Kriteereissä määriteltäisiin pohjavesialueet ja vähimmäisetäisyys vesistöihin. Lisäksi etäisyys naapuriin ja tulvariskialueisiin otettaisiin huomioon. Pilaantumiselle herkillä alueilla riittäisivät nykyiset vähimmäisvaatimukset jätevesien puhdistustasolle. Kunta voisi määräyksillään tiukentaa vaatimuksia, jotka liittyvät esimerkiksi etäisyyksien määrittelyyn ja puhdistusvaatimustasoon.

Työryhmän esittämä kolmas vaihtoehto koskee jätevesiasetuksen poikkeamissäännöksen väljentämistä. Poikkeamissäännökset tarkoittavat esimerkiksi kiinteistönhaltijan korkeaa ikää tai työttömyyttä, joiden vuoksi voi saada vapautuksen tai määrä-aikaisen poikkeaman vaatimusten noudattamisesta. Kolmannessa vaihtoehdossa ympäristönsuojelulakia muutettaisiin siten, että ympäristövaatimukset ja kiinteistön omistajaan liittyvät edellytykset erillisinäkin riittäisivät poikkeamisen myöntämiseen. Tällöin esimerkiksi pitkäaikainen työttömyys riittäisi perusteeksi soveltaa poikkeamissäännöstä. Lisäksi säännökseen lisättäisiin kiinteistön alhainen asukasmäärä perusteeksi harkita poikkeamisen myöntämistä määräajaksi. Kolmatta vaihtoehtoa voitaisiin käyttää myös yhdessä kahden muun vaihtoehdon kanssa.

Työryhmä ei asettanut valmistelemaansa kolmea vaihtoehtoa paremmuusjärjestykseen. Kaikkiin vaihtoehtoihin liittyen työryhmä ehdottaa, että otettaisiin käyttöön palkkiokokeilun kaltainen kannustin jätevesijärjestelmien uudistamiseen ja kotitalousvähennykseen sisällytettäisiin myös koko suunnittelutyön osuus.

Säädösmuutosten jatkovalmistelua varten tehty vaihtoehtojen vaikutusten arviointi on raportin keskeistä sisältöä. Lisäksi työryhmä otti kantaa muihin tehtäviinsä kuuluneisiin asioihin. Näitä ovat neuvonnan kehittäminen, kansalaisten oikeusturva, kuluttajansuoja ja vesihuoltolain tarkistamistarpeet.

”Tavoitteena on, että haja-asutuksen jätevesien käsittelyvaatimukset voidaan kohtuullistaa työmme pohjalta siten, että jatkuvia säädösten muutostarpeita ei enää ole. Tilanne on saatava vakiintumaan niin kiinteistönomistajien, viranomaisten kuin alan yrittäjienkin kannalta”, toteaa työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Ari Niiranen.

Hajajätevesityöryhmän raportti 2015 (pdf)

Uutiset
Kommentointi on suljettu