Uusi asetus: kunta valvoo vastedes talousveden radonpitoisuutta

joulu 03, 2015

Sosiaali- ja terveysministeriön uusi asetus velvoittaa kunnan terveydensuojeluviranomaiset mittaamaan, valvomaan ja ilmoittamaan talousveden radonpitoisuudet. Jos talousveden radioaktiivisuus ylittää sallitut enimmäisarvot, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on ilmoitettava siitä välittömästi Säteilyturvakeskukselle (STUK).

Talousveden laatuvaatimuksissa radonin enimmäismäärä on 1000 Bq litrassa (säteilyn aktiivisuuden yksikkö Becquerel, Bq). Tämän määrän ylityksestä voi olla ihmisille terveyshaittaa. Lisäksi talousvedelle on asetuksessa laatusuositus, jonka mukaisesti radonin määrä ei saa ylittää 300 Bq litrassa . Tämän määrän ylittyessä kunnan terveydensuojeluviranomaisten on tehtävä lisäselvityksiä siitä, aiheutuuko talousveden radioaktiivisuudesta terveyshaittaa.

Radon on Suomessa merkittävin väestön säteilyaltistusta aiheuttava radioaktiivinen aine. Radonia on eniten Etelä-Suomen harjualueilla, kuten Pispalanharjulla Tampereella ja joillakin Salpausselän alueilla. Radonia kulkeutuu maaperästä pohjaveteen, jota käytetään talousvetenä.  Korkea radonpitoisuus vedessä voi lisätä myös sisäilman radonpitoisuutta.

Jos radonin määrä veden käyttäjän hanasta otetusta näytteestä ylittää arvon 100 Bq litrassa, on pitoisuus mitattava vedestä, joka lähtee talousvettä toimittavalta laitokselta. Mittauksissa viranomainen selvittää, ylittyykö enimmäisarvo vedenjakelualueen jakeluverkon jossain osassa. Vesilaitoksen on ryhdyttävä korjaaviin toimiin aina, jos radonin enimmäismäärä ylittyy.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisten on mitattava radonpitoisuudet kaikista talousvesistä lukuun ottamatta sellaisia vedenjakelualueita, joiden raakavesi on peräisin yksinomaan pintavedestä. Asetuksen mukaan valvonnan piiriin kuuluvia vedenjakelualueita ovat vastedes myös yhteiskäytössä olevat kaivot ja vesisäiliöt.

Radonin lisäksi asetuksessa on laatuvaatimus myös toisen radioaktiivisen aineen, tritiumin, määrälle. Kunnan terveysviranomaisten ei tarvitse mitata tritiumia, koska Säteilyturvakeskus valvoo tritiumia talousvedessä valtakunnallisen ympäristön säteilyvalvontaohjelman mukaisesti.
Kunnan terveydensuojeluviranomaiset tekevät  yhdessä talousvettä toimittavan laitoksen kanssa tutkimusohjelman talousveden valvonnasta. Tutkimusohjelmaan on kirjattava ne toimet, joilla viranomaiset voivat ehkäistä ennalta paikallisista olosuhteista aiheutuvia häiriötilanteita. Tällaisia häiriötilanteita voi aiheutua esimerkiksi luonnononnettomuuksista, sääolosuhteista tai siitä, että vedenottamo sijaitsee lähellä saastelähteitä.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perustuu sekä terveydensuojelulakiin että säteilylakiin. Asetuksella toimeenpannaan EU:n direktiivi talousveden radioaktiivisuudesta.

Uutiset
Kommentointi on suljettu