Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautumiseen uusi opas

tammi 28, 2016

Oppaan ensisijainen tarkoitus on tukea vesihuoltolaitoksia varmistamaan vesihuoltopalveluiden mahdollisimman suuri toimintavarmuus kaikissa tilanteissa, mutta sen avulla vesihuoltolaitokset myös täyttävät lainsäädännön vaatimukset varautumisen suhteen.

Lainsäädäntö edellyttää vesihuoltolaitoksilta aiempaa selvemmin riskienhallintaa ja varautumista erilaisiin häiriöihin. Eri säädösten nojalla ei kuitenkaan tarvitse laatia erillisiä suunnitelmia, vaan vesihuoltolaitoksen varautumisen tulisi muodostaa vesihuoltolaitoksen toiminnan kannalta selkeä kokonaisuus, jossa eri säädösten vaatimukset on huomioitu. Vesihuoltolaitoksen omien toimien lisäksi varautumisen pitää kattaa myös toiminnan yhteensovittaminen tarvittavien yhteistyötahojen kanssa sekä tärkeiden yhteistyötahojen toimintavarmuuden varmistaminen.

Oppaassa kuvataan vesihuoltolaitoksen häiriöihin varautumisen prosessi ja korostetaan, että varautumisen ylläpitäminen ja kehittäminen on jatkuvaa toimintaa. Vesihuoltolaitosten varautumisen tarve vaihtelee vesihuoltolaitoksen koon, toiminnan ja toimintaympäristön mukaan. Kukin laitos luo sopivan varautumisen kokonaisuuden sekä käytännöt omista lähtökohdistaan.

Oppaan liitteenä on esitetty vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelman sisältömalli. Vesihuoltolaitokset voivat käyttää ja soveltaa sisältömallia laitoksen varautumissuunnitelman laatimisessa sekä kehittämisessä. Opasta voidaan lukea myös sisältömallista käsin, jolloin oppaan teoreettinen osuus toimii konkreettisen työn tukena. Esitetty sisältömalli on laaja, mutta vesihuoltolaitokset voivat soveltaa sitä oman toimintansa varmistamisen tarpeiden mukaan ja rakentaa valmiutta vähitellen edeten.  Varautumisen tärkeimpien osakokonaisuuksien tunnistamisen helpottamiseksi sisältömallin osakokonaisuudet on luokiteltu viitteellisesti kategorioihin kriittinen, tärkeä ja suositeltava.

Varsinaisen häiriötilannetoiminnan ja sen suunnittelun tueksi oppaan liitteenä on malleja häiriötilanteiden toiminnasta toimintakorttimalleina esitettynä. Yleisen toimintakortin lisäksi oppaasta löytyy toimintakorttimallit esimerkiksi talousveden mikrobiologisen saastumisen tilanteeseen ja viemärin ylivuotoon. Seitsemän toimintakorttimallia on saatavilla Excel-tiedostona, jota vesihuoltolaitos voi käyttää omien häiriötilannetoimintakorttiensa laadinnan pohjana.

Opas on toteutettu vesihuoltopoolin koordinoimana ja vesihuoltolaitosten varautumiseen liittyvien toimijoiden edustajista koostuneen ohjausryhmän ohjauksessa. Oppaan on kirjoittanut Tmi Jaakko Pekki, joka myös vastasi ohjeistuksen yhdenmukaisuudesta kuntien varautumisen ohjeistuksen kanssa. Oppaan ovat rahoittaneet Huoltovarmuuskeskus, maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö ja Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto.

Vesihuoltolaitoksen opas häiriötilanteisiin varautumiseen löytyy osoitteesta http://www.vvy.fi/vesihuoltopooli/varautumisopas

Uutiset
Kommentointi on suljettu