Maailman metsien päivänä 21.3. muistetaan vesistöjä

maalis 21, 2016

Tämän vuoden maailman metsien päivänä teemana ovat metsät ja vesi. Metsät ovat tärkeitä veden kierrättäjiä ja suodattajia. Suomessa vesistöt ovat pääsääntöisesti hyvässä tai erinomaisessa kunnossa.

– Metsistä kulkeutuu, etenkin eroosioherkiltä alueilta, valuma- ja kuivatusvesien mukana kiintoaines- ja ravinnekuormitusta vesistöihin. Sen seurauksena vesistöissä voi tapahtua haitallisia muutoksia. Kiintoaineksen kulkeutumista ja siten haitallisia vaikutuksia vesistöihin voidaan kuitenkin vähentää hallitsemalla valumavesiä. Siksi metsätaloudessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota valumavesien hallintaan ja kiintoaineksen pysäyttämiseen jo ennen vesistöä, toteaa MTK:n kenttäpäällikkö Hannu Ripatti.

Vesienhoidon suunnittelun tavoitteena on, että pinta- ja pohjavesien tila on vähintään hyvä. Suomessa pohjaveden laatu onkin useimmiten hyvä ja se täyttää juoma- ja talousvedelle asetetut laatuvaatimukset.

Ravinne- ja kiintoainehuuhtoumia voidaan vähentää merkittävästi kehittyneiden vesiensuojelumenetelmien myötä. Vesiensuojelua toteutetaan edistämällä sellaisten rakenteiden käyttöä, jotka ottavat huomioon alueen topografian sekä maaperän ominaisuudet. Yleisimmin toteutettuja vesiensuojelumenetelmiä ovat suojakaistat, pintavalutuskentät, laskeutusaltaat sekä erilaiset kosteikot ja padot. Rakenteiden tarkoituksena on hidastaa veden virtausnopeutta ja pidättää siinä olevaa kiintoainesta.

– Metsätalouden vesiensuojelua on tehostettu ja menetelmiä kehitetty paljon viimeisen 20 vuoden aikana. Kehitys- ja tutkimustyö on jatkuvaa ja niiden tuloksena syntyneitä uusia menetelmiä otetaan metsätalouskäyttöön sitä mukaa, kun niiden teho testauksissa on saatu todennuttua. Toimijoille on kehitetty myös suunnitteluun uusia apuvälineitä, mainitsee Ripatti.

PEFC-metsäsertifiointi vesiensuojelun tukena

Metsänomistajat ovat sitoutuneet noudattamaan PEFC-metsäsertifioinnin kriteereitä kestävästä metsätaloudesta. Sertifiointikriteerit edellyttävät, että arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään. Vesistöihin liittyvissä kriteereissä sitoudutaan mm. huolehtimaan vesiensuojelusta jättämällä vesistöjen ja pienvesien varteen ravinteita sitova suojakaista.

Metsänomistajista 90 prosenttia kuuluu PEFC-sertifiointiin ja heidän metsissään vesiensuojelussa otetaan kriteerit huomioon. Metsänhoitoyhdistyksissä ympäri Suomea tehdään jatkuvaa työtä vesien kunnon ylläpitämiseksi ja parantamiseksi, muistuttaa Ripatti.

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu