Raskasmetallien poistoa vedestä luonnonmateriaaleilla selvitetään

maalis 21, 2016

Hulevesiin voi kulkeutua metalleja liikenteestä, rakennustyömailta sekä teollisuus- ja liikealueilta. Metallit voivat kertyä pieniin vesistöihin ja vaikuttaa haitallisesti niiden eliöihin. Hulevedet voivat päätyä myös jätevedenpuhdistamolle, jolloin ne voivat huonontaa puhdistamon lietteen laatua ja hankaloittaa lietteiden jälkikäyttöä.

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamassa hankkeessa ”Metallipitoisten hulevesien ja käsiteltyjen jätevesien puhdistustehokkuuden parantaminen luonnonmateriaaleilla” selvitetään kemiallisesti käsiteltyjen biomassojen, kuten sahanpurun, ja luonnonmineraalien tehokkuutta raskasmetallien poistossa. Tarkoitus on myös arvioida, missä jätevesienkäsittelyprosessin vaiheessa metalleja on mahdollista vähentää kustannustehokkaasti.

Hankkeessa selvitetään lisäksi, miten eri pajulajien avulla voidaan vähentää pohjoisissa olosuhteissa erityisesti käsitellyn jäteveden ravinnepitoisuuksia. Samalla selvitetään eri lajien sopivuutta tähän, eli miten ne esimerkiksi selviävät pohjoisissa olosuhteissa ja mikä on niiden biomassan tuotto.

Hankkeessa vedenkäsittelymateriaalien testauksia tehdään aluksi laboratorio-olosuhteissa. Myöhemmin on tarkoitus tehdä myös kenttätestejä sopivissa paikoissa, kuten hulevesiä kuljettavissa ojissa. Yhtenä hankkeen tavoitteena on löytää maakunnassa syntyville biomassoille ja luonnonvaroille uusia käyttötapoja. Pajuselvitystä varten on rakennettu koealue Kuusamon jätevedenpuhdistamon viereen.

Hankkeen toteuttavat Oulun yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan, kemiallisen prosessitekniikan sekä ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksiköt projektipäällikkönä Heini Postila. Hanke on alkanut 1.10.2015 ja kestää 30.9.2018 asti.

Hankkeen päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta. Hankkeen muina rahoittajina ja yhteistyökumppaneina toimivat Outokumpu Chrome Oy, Oulun Jätehuolto Oy, Pudasjärven vesiosuuskunta, Taivalkosken vesihuolto, Oulun Vesi, Pölkky Oy, Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta, Naturpolis Oy, Kuusamon kaupunki, Vesilaitosyhdistyksen kehittämisrahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry., Ranuan Vesihuolto Oy, Napapiirin Energia ja Vesi Oy, Vesikolmio Oy, Aquaminerals Finland Oy ja Oulun yliopisto.

Uutiset
Kommentointi on suljettu