Jätevedenpuhdistamolta fosfori ja typpi lannoitteeksi

huhti 19, 2016

HSY:ssä käynnistyi tänä keväänä RAVITA-hanke (RAVInteiden TAlteenotto). Sen päätavoitteena on tutkia jätevedenpuhdistamolla jälkisaostetun kemiallisen fosforilietteen jatkokäsittelyä niin, että tuloksena syntyisi joko lannoiteteollisuuden raaka-aine tai jopa lopputuotteeksi soveltuva tuote.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän RAVITA on rahoitettu ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelman (RAKI) puitteissa. Vuonna 2012 käynnistynyt RAKI-ohjelma tähtää lannan ja puhdistamolietteiden, kuten muidenkin ravinteita sisältävien sivutuotteiden tehokkaampaan kierrätykseen ja sitä myötä ravinteiden aiheuttaman vesistökuormituksen pienentymiseen. Samalla turvataan kotimaisen ruoan tuotantoa tulevaisuudessa, joissa kilpailu niukkenevista fosforivaroista kiristyy ja lannoitteiden hinnat nousevat. Ravinteet nähdään tulevina vuosikymmeninä enemmän resurssina kuin ongelmana.

Jätevedenpuhdistamolle tuleva jätevesi sisältää runsaasti fosfori- ja typpiravinteita. HSY:n jätevedenpuhdistamoilla on tutkittu ja tehostettu sekä fosforin että typen poistoa lähes 40 vuoden ajan. Viimeisimpiä hankkeita ovat olleet ympäristöministeriön RAKI-ohjelman kautta rahoitetut tutkimukset. Ne käynnistyivät vuonna 2014 fosforin poiston tehostamiseen liittyvällä hankkeella, missä tutkittiin erittäin tehokasta fosforin poistoa. Hankkeessa tehtyjä selvityksiä tullaan toteuttamaan käytännössä vuonna 2020 valmistuvalla HSY:n Blominmäen jätevedenpuhdistamolla fosforin tehokkaassa poistossa. Hankkeen jälkeen vastaavia tehostamistoimia on käynnistynyt myös muilla jätevedenpuhdistamoilla Suomessa.

Tänä keväänä käynnistyneessä RAVITA-hankkeessa testataan jätevedenpuhdistuksen uutta fosforin talteenottomenetelmää ja tutkitaan sen yhteyteen liitettävää jatkoprosessia, missä fosforin talteenoton ja typen talteenoton osaprosessit olisi mahdollista ensi kertaa yhdistää. Tehtyjen tutkimusten jatkokehitystyön lopputuloksena syntynyt talteenottomenetelmä mahdollistaisi fosforin talteenoton nykyisiä teknologioita laajemmin erikokoisilla laitoksilla eikä se edellyttäisi biologista fosforinpoistoa, lietteen mädätystä tai polttoa kuten nykyisin saatavilla olevat menetelmät. Lisäksi menetelmä mahdollistaisi fosforin saostuksessa käytetyn kemikaalin kierrätyksen jätevesiprosessin sisällä. Siinä olisi myös mahdollista maksimoida fosforin talteenottomäärä.

Tuloksien perusteella RAVITA:ssa tehdään alustava teknisen pilotoinnin esisuunnitelma, mikä mahdollistaa laajemman kokoluokan pilot-laitteiston mitoituksen ja toteutussuunnittelun sekä mahdollisen täyden mittakaavan koekohteen rakentamisen. Syksyyn 2017 kestävä HSY:n RAVITA-hanke hyödyntää aiemmissa RAKI-rahoitteisissa hankkeissa saatuja tuloksia ja menetelmiä.

Keväällä 2015 RAKI-ohjelman rahoittamana ryhdyttiin tutkimaan sekä typenpoistoa että sen talteenottoa Rejektityppi-hankkeessa. Samana vuonna käynnistyi Jälkifosfori-hanke, jossa tutkittiin laboratoriomittakaavassa fosforin talteenottoa jätevedenpuhdistusprosessin lopussa erotetusta kemiallisesta lietteestä. Tällöin fosforin saostuksen pääpainopiste siirtyisi nykyisestä rinnakkaissaostuksesta jälkisaostukseen ja fosfori saostettaisiin pääosin puhdistusprosessin lopuksi. Näin fosfori ei päätyisi osaksi lietemassaa kuten nykyisin. Jälkifosfori-hankkeessa tutkittiin kemiallisen lietteen jatkoprosessointimahdollisuuksia. RAKI-jälkifosforihanke päättyi vuoden 2015 lopussa.

Lisätietoja löydät hankkeen verkkosivuilta: www.hsy.fi/ravita

Uutiset
Kommentointi on suljettu