Ympäristöministeriön ehdotus jätevesisääntelyn kohtuullistamisesta lausunnolle

huhti 27, 2016

Ympäristöministeriö ehdottaa lievennyksiä haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevaan sääntelyyn.  Lakiehdotuksen mukaan kiinteistöjen jätevesijärjestelmä tulisi kunnostaa tiettyjen remonttien yhteydessä. Määräaikaan sidottu olisi ainoastaan vesistön läheisyydessä tai pohjavesialueella olevan kiinteistön jätevesijärjestelmän kunnostus.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta 18.5.2016 asti. Jätevesisääntelyn lieventämisestä on kirjaus pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa.

”Uudistuksen tavoitteena on kohtuullistaa jätevesisääntelyä. Asiaa on valmisteltu laajapohjaisesti hallituksen sisällä. Lisäksi on käyty lukuisia keskusteluja eri sidosryhmien kanssa. Olen esitykseen tyytyväinen ja toivon, että olemme nyt saaneet yhdessä aikaiseksi kestävän ratkaisun”, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen toteaa.

Valtaosalla kiinteistöjä luovutaan määräaikaan sidotusta jätevesiremontista

Jätevesijärjestelmä pitäisi kunnostaa perustason puhdistusvaatimuksen mukaiseksi silloin, kun kiinteistöllä tehdään tiettyjä remontteja. Tämä koskee kiinteistöjä, jotka eivät sijaitse vesistön läheisyydessä tai vedenhankintakäytössä olevan tai siihen soveltuvan pohjavesialueella.

Jätevesijärjestelmän kunnostamista edellyttäviä remontteja olisivat muun muassa vesikäymälän rakentaminen, talousjätevesijärjestelmän uusiminen tai rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus- ja muutostyö. Jätevesiremontin ajankohta määräytyisi näissä tilanteissa kiinteistökohtaisesti.

Kuntien ympäristönsuojelumääräykset etusijalla vesistön läheisyydessä ja pohjavesialueilla

Noin 200 kunnalla on paikallisiin ympäristöoloihin perustuvia ympäristönsuojelumääräyksiä, joissa ne ovat määritelleet ranta-alueensa sekä siellä vaadittavan puhdistustason. Kunnan ympäristönsuojelumääräykset ovat aina etusijalla myös puhdistustason ja aikataulun osalta. Jos vesistön läheisyydessä tai pohjavesialueella sijaitsevaan kiinteistöön ei sovelleta kuntien ympäristönsuojelumääräyksiä tai niitä ei ole annettu, niin silloin ehdotettua sääntelyä tulisi tältä osin noudattaa.

Kunnostukselle määräaika vesistön lähellä tai pohjavesialueella

Vesistön lähellä tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella olevien kiinteistöjen tulee täyttää puhdistusvaatimus viimeistään 31.10.2019 mennessä.

Niissä noin 100 kunnassa, joiden ympäristönsuojelumääräyksissä ei ole määritelty ranta-aluetta tai se on asetettu alle 100 metriin vesistöstä, noudatettaisiin laissa ehdotettua 100 metrin minimietäisyyttä.

Kunnan toimivaltainen viranomainen voisi myöntää edelleen kiinteistökohtaisen poikkeuksen määräajan noudattamisesta. Ehdotuksen mukaan kunnan viranomainen voisi myöntää poikkeuksen, jos jätevesien määrä on vähäinen tai kustannukset muodostuisivat kohtuuttomiksi. Nykyisen sääntelyn mukaan näiden molempien edellytysten tulee täyttyä yhtä aikaa, jotta poikkeus voidaan myöntää.

Hajajätevesiasetuksen muutos lausunnolle myöhemmin

Lausunnolla olevaan muutosesitykseen liittyy myös hajajätevesiasetuksen muuttaminen. Tarkoitus on vähentää ja selkeyttää sääntelyä olennaisesti. Asetuksen muutosehdotus tulee lausunnolle. Tarkoitus on, että asetuksen muutos ja nyt lausunnolla oleva lainmuutos tulisivat voimaan samaan aikaan 1. tammikuuta 2017.

Lausuntopyyntö (pdf)

Luonnos 27.4.2016. Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristönsuojelulain muuttamisesta (pdf)

Utkast 27.4.2016. Regeringens proposition. Lag om ändring av miljöskyddslagen (pdf)

Tietoa kuntien ympäristönsuojelumääräyksistä (pdf)

Power Point -esitys: Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta 27.4.2016 (pdf)

Kysymyksiä ja vastauksia luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (pdf)

Muutosehdotukset koskisivat ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistökohtaisia talousjätevesien käsittelyjärjestelmiä, joita ei liitetä viemäriverkostoon ja joilta ei edellytetä ympäristölupaa. Vuoden 2004 jälkeen rakennetuissa kiinteistöissä jätevesijärjestelmät on rakennettu perustason vaatimusten mukaisesti.

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu