Euroopan parhaan jätevedenpuhdistamon suunnittelu on alkanut

touko 16, 2016

Tulevalla uudella vuosikymmenellä jätevesi pumpataan uusia putkilinjoja pitkin Hyväristönmäelle rakennettavaan huippumoderniin puhdistuslaitokseen. Puhdistusvaatimukset ovat Suomen tiukimmat erittäin herkän purkuvesistön vuoksi. Alustavien suunnitelmien mukaan puhdistamo otettaisiin käyttöön vuonna 2021 ja ympäristölupa saataneen tämän kesän aikana. Asukkaita kutsutaan mukaan Hyväristönmäen asukaspaneeliin.

Lappeenrannan kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2015 rakentaa uuden, huippumodernin jätevedenpuhdistamon Hyväristönmäelle ja johtaa puhdistetut jätevedet Rakkolanjokeen. Päätöstä pohjustettiin useilla selvityksillä. Näistä viimeisin oli laaja ympäristövaikutusten arviointi, jossa vertailtiin kuutta puhdistamopaikkavaihtoehtoa ja viittä jätevesien purkupaikkavaihtoehtoa.  Hyväristönmäkeä huonommiksi vaihtoehdoiksi todettiin mm. nykyisen Toikansuon puhdistamon saneeraus ja puhdistetun jäteveden johtaminen Vuokseen.

Lappeenrannan Lämpövoima Oy on käynnistänyt uuden jätevedenpuhdistamon ja jäteveden siirtojärjestelmän yleissuunnittelun.  Vesi- ja ympäristöpäällikkö Riitta Moisio kertoo, että suunnittelussa määritetään esimerkiksi jäteveden siirtoputkien reitti, pääpumppaamon, venttiiliasemien ja puhdistamoalueen tarkka sijainti.

– Suunnitelmiin sisältyy myös puhdistamon prosessiratkaisut sekä laitosrakennusten määrä ja ulkonäkö. Suunnittelusta vastaa Pöyry Finland Oy.

Vanhasta jätevedenpuhdistamosta tulee pumppaamo

Nykyisen Toikansuon jätevedenpuhdistamon alueelle rakennetaan uusi pumppaamo, joka pumppaa jätevedet maanalaisia siirtoputkia pitkin uudelle jätevedenpuhdistamolle. Jätevesi käsitellään mekaanisesti, kemiallisesti ja biologisesti. Puhdistustulosta tehostetaan erillisellä jälkikäsittelyllä.

Vesi- ja ympäristöpäällikkö tarkentaa, että erittäin herkän purkuvesistön vuoksi jäteveden puhdistusvaatimukset ovat Suomen tiukimmat ja Euroopan mittakaavassakin harvinaisen korkeatasoiset. Esimerkiksi kokonaisfosforin jäännöspitoisuus saa olla enintään 0,1 milligrammaa litrassa.

– Suunnittelussa painotetaankin siirtojärjestelmän ja puhdistamon käyttövarmuutta kaikissa olosuhteissa sekä uusimman ja tehokkaimman tekniikan käyttöä. Puhdistamokokonaisuuteen suunnitellaan tasaus- ja varoaltaat korkeimpia jätevesimääriä ja mahdollisia poikkeustilanteita varten, ja järjestelmän sähkönsaanti varmistetaan itsenäisillä varavoimakoneilla, Moisio täydentää.

Lupapäätös odotettavissa kesällä

Jätevedenpuhdistamon suunnittelu alkoi helmikuussa 2016. Parhaillaan on meneillään siirtoputkiston reitin suunnittelu ja valinta puhdistamon prosessiratkaisuksi. Uudelle jätevedenpuhdistamolle on haettu ympäristölupaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Lupapäätöstä odotetaan saapuvaksi kesän aikana.

Siirtoputkiston suunnitellulla reitillä tehdään huhti-toukokuun aikana pohjatutkimuksia maanomistajien luvalla. Tarvittavien maa-alueiden ostosta tullaan neuvottelemaan maanomistajien kanssa suunnitteluvaiheen aikana.

Elokuun loppuun mennessä julkaistaan tärkeimmät suunnitteluratkaisut sisältävä väliraportti. Valitun prosessiratkaisun toiminta varmistetaan pilot-koeajoin talven 2016–2017 aikana. Yleissuunnittelu päättyy puhdistamon rakennusluvan hakemiseen vuoden 2017 lopulla.

– Tämän jälkeen käynnistyy toteutussuunnittelun vaihe. Puhdistamon rakentaminen vie tämän jälkeen noin kolme vuotta, jolloin uusi puhdistamo voitaisiin ottaa käyttöön vuonna 2021, Moisio tarkentaa hankkeen toteutuksen aikataulua.

Ajankohtaista seurantaa blogilla ja asukasyhteistyöllä

Puhdistamohanketta seurataan säännöllisesti mm. Lappeenrannan Energian verkkosivujen blogissa osoitteessa lappeenrannanenergia.fi/HYVÄ-blogi. Lisäksi hankkeen etenemisestä kerrotaan säännöllisesti Elämää & Energiaa-lehdessä, mediatiedotteilla sekä asukkaille järjestettävissä tilaisuuksissa.

Asukasyhteistyön sujuvoittamiseksi perustetaan asukaspaneeli, josta kerrotaan tarkemmin hankkeen ensimmäisessä yleisötilaisuudessa. Tilaisuus pidetään 26.5. kello 17.00 alkaen Myllymäen koulun auditoriossa, osoitteessa Hiessillankatu 10.

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu