Iijoen Raasakan vanhaa uomaa kehitetään paikallisella yhteistyöllä

kesä 09, 2017

Iijoen Raasakan vanhaa uomaa kehitetään kalan nousun ja virkistyskäytön edistämiseksi Iin kunnan, PVO-Vesivoiman ja Etelä- ja Pohjois-Iin jakokuntien yhteisessä hankekokonaisuudessa vuosina 2017 – 2021.

Viisivuotisen yhteishankkeen tavoitteena on parantaa joenuoman virtaamaolosuhteita ja veden laatua, toteuttaa vaelluskalojen sekä nahkiaisten nousua ja lisääntymistä edistäviä toimia sekä kehittää vesistöalueen hoitoa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Osana kokonaisuutta Raasakan vanhaan uomaan juoksutetaan kesäisin lisää vettä kalojen nousun ja virkistyskäytön edistämiseksi. PVO-Vesivoima juoksuttaa yhteisesti sovitun uuden ympäristövirtaaman mukaisesti Raasakan säännöstelypadolta joen vanhaan uomaan lisävettä. Lupaehtojen mukainen vesimäärä menee kuten ennenkin Illinhaaran kautta, mutta lisävesi voidaan ohjata Uiskarin kalatielle. Jakokunnat vastaavat kalatien toiminnasta. Myös veden laadun seurantaa kehitetään ja tarkkailua lisätään.

Kalojen ja nahkiaisten nousua ja luonnollista lisääntymistä edistetään myös muilla käytännön toimilla. Suunnitelmiin kuuluvat esimerkiksi Uiskarin kalatien kunnostus, kalatien lisävesitys, kalatielle sijoitettava kalalaskuri, kalastuksen seuranta sekä kesäsiikojen kasvatuskokeilut Korttilammella.

Vesistöalueen hoitotoimenpiteitä ja virkistyskäytön mahdollisuuksia lisätään ja laajennetaan. Käytännön toimia voidaan suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä hankeen osapuolten ja paikallisten toimijoiden kanssa, ja myös paikallisilla asukkailla ja kyläyhdistyksillä on mahdollisuus osallistua Raasakan vanhan uoman kunnostamiseen. Viisivuotiskaudelle suunniteltuihin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa Vihkosaaren uimarannan veden virtauksen parantaminen, uimarantojen kunnostus, vesikasvien niitto sekä hiihdon ja moottorikelkkailun edellyttämien muutosten tekeminen talven virkistysreitteihin.

Iijoen Raasakan vanhan uoman kehityshankkeen kokonaisuutta rahoittavat Iin kunta, PVO-Vesivoima Oy ja Etelä- ja Pohjois-Iin jakokunnat yhteensä 450.000 eurolla vuosina 2017 – 2021. Yksittäisiin hankkeisiin tullaan hakemaan myös muuta rahoitusta, joten sopimuksen vaikutus alueella tulee olemaan huomattavan suuri. Hankekokonaisuus liittyy Iijoen otva -yhteistyöhankkeessa asetettuihin tavoitteisiin Iijoen yhteisestä kehittämisestä.

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu