Vedenhankinnan toimintavarmuutta laitetaan kuntoon yhteisvoimin

maalis 18, 2018

Kuntien pohjavesivarannot ja vedentarve eivät aina kohtaa vaan vesivarat ovat jakautuneet epätasaisesti kuntien kesken. Hyvin suunnitellulla ja toimivalla yhteistyöllä voidaan varmistaa kaikkien kuntalaisten vedensaanti sekä mahdollistetaan alueen elinkeinotoiminnallinen vetovoima kaikissa olosuhteissa.

Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset ovat aloittaneet yhdessä Pirkanmaan liiton ja Satakuntaliiton sekä Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen rajalla olevien kuntien ja niiden vesihuoltolaitosten kanssa pohjavesivarojen hyödyntämisen alueellisen suunnittelun vesihuollon toimintavarmuuden lisäämiseksi. Suunnitteluun osallistuvat Pirkanmaalta Hämeenkyrö, Ikaalinen ja Sastamala sekä Satakunnan puolelta Jämijärvi ja Kankaanpää. Suunnitelman toteuttajaksi on valittu konsulttitoimisto Sweco Ympäristö Oy, joka laatii suunnitelman toteuttajatahoista kootun ohjausryhmän ohjauksessa.

Suunnittelun yhteydessä selvitetään alueen nykyinen vedentarve sekä arvioidaan parin vuosikymmenen päähän ulottuvaa tulevaa tarvetta. Varavedenhankinta on tarpeen varmistaa useammasta suunnasta ja useammalta pohjavesialueelta, jotta mahdolliset onnettomuudet ja muut häiriötilanteet eivät pysäytä kuntien vedentoimitusta. Ilmastonmuutos tuo tullessaan uusia uhkia kuten kuivuutta, rankkasateita sekä tulvia, jotka haastavat vesihuollon toimintavarmuutta entisestään.

Suunnitelmassa arvioidaan vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjavesivarat sekä selvitetään, miten kuntien välille epätasaisesti jakaantuneiden pohjavesivarojen kautta saadaan parhaiten koko alueen vedentoimittamisvarmuus katettua. Suunnitelmassa keskitytään lähinnä Hämeenkyröstä Ikaalisten ja Jämijärven kautta Kankaanpäähän jatkuvan saumamuodostuman eli Ulvaanharjun, Vatulanharjun sekä Hämeenkankaan hyödyntämismahdollisuuksien kartoittamiseen.

Talousveden toimintavarmuuden parantamisen lisäksi suunnitelmalla pyritään mahdollistamaan elinkeinotoiminnan ja sitä kautta työpaikkojen sijoittuminen alueelle myös tulevaisuudessa.

Suunnittelun toteuttaminen on käynnistynyt vuoden alussa lähtötietojen hankinnalla ja tavoitteiden asettelulla. Työ valmistuu elokuun lopussa, jonka jälkeen suunnitelmaratkaisu toimitetaan suunnittelussa mukana oleville tahoille sekä naapurikunnille lausunnolle.  Suunnitelma tulee toimimaan perustana kuntien yhteistoiminnan kehittämiselle sekä kunnalliselle vesihuollon kehittämissuunnittelulle.

Uutiset
Kommentointi on suljettu