Reaaliaikaista tietoa jokien vedenlaadusta ja kuormituksesta VESIMITTARI-palvelussa

touko 06, 2018

Uuden VESIMITTARI-palvelun (www.ymparisto.fi/vesimittari) avulla kaikki kiinnostuneet voivat seurata Lounais-Suomen jokien vedenlaatua kahdeksalla mittausasemalla lähes reaaliajassa.

Kuvat päivittyvät palveluun vähintään kerran vuorokaudessa automaattisesti. Näin kattavaa reaaliaikaista jokien havainnointiverkostoa ei ole vielä muualla Suomessa. Palvelun ovat tuottaneet Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus SYKE.

”Vedenlaatutiedot saadaan jokiin sijoitetuista automaattisista vedenlaatumittareista. Ne keräävät tiedot sameudesta sekä nitraattitypen ja hapen pitoisuudesta puolen tunnin välein ja järjestelmä lähettää ne palvelimelle”, kertoo suunnittelija Marjo Tarvainen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Sameudesta lasketaan kokonaisfosforin ja kiintoaineen pitoisuudet ja nitraatista kokonaistypen pitoisuus.

Sivustolla voi seurata myös mereen laskevien jokien kuljettamien ravinteiden ja kiintoaineen määriä. Ne lasketaan veden laatu- ja joen virtaamatietojen perusteella.

Jokien virtaamat ja veden laatu voivat muuttua hyvin nopeasti. Koska mittarit toimivat käytännössä jatkuvasti, saadaan niillä huomattavasti enemmän ja tarkempaa tietoa jokien vedenlaadun ja kuormituksen vaihteluista kuin perinteisellä näytteenottoon ja laboratorioanalyyseihin perustuvalla menetelmällä. Vesinäytteitä tarvitaan kuitenkin edelleen jonkin verran mittareiden tulosten laadunvarmistamiseksi.

Sateisuuden lisääntyessä myös virtaamat ja ravinteiden määrä vedessä yleisesti ottaen kasvavat. Palvelussa olevat kuvaajat kertovat havainnollisesti tämän yhteyden. Myös tiedot ilmastonmuutoksen vaikutuksista vesien tilaan tarkentuvat.

Palvelun tavoitteena on tuoda mittareiden tuottama tieto kaikkien saataville havainnollisessa ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Sivuston toteuttamisessa onkin panostettu erityisesti tulosten visuaalisuuteen ja interaktiivisuuteen.

”Tavoitteena on lisätä ihmisten tietämystä ja kiinnostusta jokivesien tilaan sekä parantaa ympäristöhallinnon keräämän tiedon hyödyntämistä ja käytettävyyttä. Jatkossa sivustoa kehitetään niin, että tarkkaa tietoa olisi saatavilla myös muualta Suomesta”, kertoo johtava hydrologi Bertel Vehviläinen SYKEstä.

Vedenlaatuasemista ja niiden ylläpidosta vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus ja vedenlaatuaineistojen laadunvarmennuksesta Luode Consulting Oy. Kuormituslaskennassa käytettävien virtaamatietojen oikeellisuudesta vastaa Suomen ympäristökeskus yhdessä tiedon toimittajien kanssa.

 

Linkkejä:

www.ymparisto.fi/vesimittari

www.ymparisto.fi/lounaissuomenvedet

Ravinnekuormitus: Fosforin, typen ja kiintoaineen kuormitus järviin ja mereen (mallinnus- ja arviointijärjestelmä VEMALAn mukaan)

Uutiset
Kommentointi on suljettu