Helsinki päivitti hulevesiohjelmansa – hyvällä vesien hallinnalla tulvista eroon

kesä 04, 2018
Hulevesien hyvällä hallinnalla vähennetään huleveden määrää, estetään hulevesitulvia ja parannetaan huleveden laatua. Ilmaston muuttuessa ja sateisuuden lisääntyessä hulevesiä hallitaan entistä enemmän maan pinnalla kulkevien avouomien, ojien, viherrakenteiden ja kosteikkojen tai viherkattojen avulla.

Hulevedet ovat rakennetulla alueella maan pinnalta, rakennusten katoilta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Kaupunginhallitus on hyväksynyt Helsingin päivitetyn hulevesiohjelman, jolla edistetään hulevesien suunnitelmallista ja kestävää kokonaishallintaa pitkällä aikajänteellä Helsingissä.

Hulevesien hallinta ei ole pelkkää kuivatusta, vaan hulevedet halutaan uudessa ohjelmassa entistä paremmin käyttää hyödyksi. Hulevettä voidaan hyödyntää monin eri tavoin parantamaan elinympäristön laatua, viihtyisyyttä ja virkistymistä. Luonnonmukaisella hulevesien hallinnalla edistetään luonnon monimuotoisuutta ja viilennetään tiivistä kaupunkirakennetta.

Hulevesiin päätyy etenkin liikenteestä ja rakennusmateriaaleista haitta-aineita, joita luonnonmukainen hulevesien käsittely tehokkaasti poistaa ennen kuin vedet päätyvät puroihin ja vesistöihin. Hulevesien käsittely viherrakenteissa pidättää vettä ja leikkaa rankkasateista johtuvia tulvahuippuja ehkäisten näin tulvia.

Miksi tarvitaan hulevesiohjelma? 

”Hulevesien hallinnan tulee kaupungissa olla tavoitteellista ja kestävää pitkällä aikavälillä. Tärkeää on varautua tulevaisuuteen ja ottaa huomioon esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset sekä kaupungin tiivistäminen. Lainsäädäntökin on muuttunut ja hulevesiohjelmalla edistetään myös lakiin kirjattuja hulevesien hallinnan tavoitteita”, sanoo projektipäällikkö Paula Nurmi Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

”Ohjelmassa on useita toimenpiteitä huleveden hyötykäytön ja hallinnan suunnittelun ja toteuttamisen parantamiseen kaupunkiorganisaatiossa. Hulevesien hallinta kuuluu kaupungissa monille toimijoille, joten työtä ei voi tehdä yksin vaan yhteistyötä tarvitaan. Työssä tarvitaan myös asukkaiden panosta”, jatkaa Nurmi.

Hulevesiohjelma sisältää yhteensä 38 toimenpidettä hulevesien hallinnan kehittämiseksi. Toimenpiteiden toteuttamisesta vastaa Helsingin kaupunkiympäristön toimiala.

Hulevesiohjelma on laadittu osana iWater–Integrated Storm Water Management -hanketta, joka on saanut EU:n Interreg Central Baltic -rahoitusohjelman tukea.

Helsingin kaupungin hulevesiohjelma (pdf)

Uutiset
Kommentointi on suljettu