Puhdistamolietteiden peltokäytön riskit pieniä, mutta jatkotutkimuksia tarvitaan

tammi 30, 2019

Haitallisten metallien, orgaanisten haitta-aineiden ja suolistobakteerien siirtyminen juomaveteen tai ravintoon puhdistamolietepohjaisista lannoitevalmisteista arvioitiin vähäiseksi tuoreessa selvityksessä. Lisää tutkimusta tarvitaan mikromuoveista ja antibioottiresistenssistä.

Yhdyskuntien jätevesien puhdistuksessa syntyy vuosittain noin miljoona tonnia puhdistamolietettä. Liete sisältää ravinteita ja orgaanista ainesta, joiden hyödyntäminen on tärkeää. Liete käsitellään lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti lannoitevalmisteiksi, joita käytetään maataloudessa ja viherrakentamisessa. Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden mukana pelloille ja viheralueille päätyy erilaisia haitallisia yhdisteitä ja taudinaiheuttajia. Jos niiden pitoisuudet ovat suuria, ne voivat vaarantaa ympäristön tai ihmisen terveyden.

Luonnonvarakeskuksen ja Laki ja Vesi Oy:n raporttiin on koottu tietoa näistä aineista ja taudinaiheuttajista sekä niiden aiheuttamista riskeistä ympäristölle ja ihmisille. Selvityksessä tarkasteltiin haitallisia metalleja, orgaanisia haitta-aineita, mikromuoveja, taudinaiheuttajamikrobeja ja antibioottiresistenssiä. Orgaanisia haitta-aineita ovat esimerkiksi muovien rakennus- ja lisäaineet, lääkeaineet, palonestoaineet sekä pesu- ja puhdistustuotteiden sisältämät aineet. Suomen lainsäädännössä on asetettu raja-arvoja lannoitevalmisteiden raskasmetalleille ja hygieniaindikaattoreille. Orgaanisille haitta-aineille raja-arvoja ei ole asetettu.

Lisää tutkimusta riskeistä tarvitaan

Riskit altistua juomaveden tai ravinnon kautta lannoitevalmisteiden sisältämille haitallisille metalleille, orgaanisille haitta-aineille tai suolistobakteereille ovat Suomen olosuhteissa vähäiset. Joidenkin taudinaiheuttajien, kuten legionellabakteerien, esiintyminen puhdistamolietetuotteissa tulee selvittää tarkemmin. Selvitystä vaatii myös hygienisoinnin tehokkuus. Mikromuoveista ja antibioottiresistenssistä tutkimuksia on vielä vähän, ja myös niiden roolista riskien aiheuttajina ihmisten tai ympäristön terveydelle tarvitaan lisää tutkimustietoa.

Orgaanisten haitta-aineiden riskiä ympäristön terveydelle ei voida selvityksen perusteella sulkea kokonaan pois, ja riskejä maaperän eliöille tulee selvittää tarkemmin. Erityisesti viherrakentamisessa maaperän ja pohjaveden eliöt voivat altistua varsin korkeille haitta-ainepitoisuuksille.

– On selvää, että puhdistamolietepohjaisissa lannoitevalmisteissa esiintyy haitallisia metalleja, orgaanisia haitta-aineita, taudinaiheuttajia, mikromuoveja ja antibioottiresistenssigeenejä. Kokonaisuuden kannalta on muistettava, että joitakin aineita tavataan myös muista orgaanisista lannoitevalmisteista, vesiasiantuntija Niina Vieno Laki ja Vesi Oy:stä sanoo.

Esimerkiksi tuotantoeläinten lannassa esiintyy antibioottijäämiä, sillä lannan hyötykäytölle ei ole asetettu varoaikoja sairasta eläintä antibiooteilla hoidettaessa. Jatkossa tulisi tarkemmin verrata eri lannoitevalmisteiden aiheuttamia riskejä ympäristölle ja ihmisen terveydelle.

Lietepohjaisten lannoitevalmisteiden käytön vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen selvitettiin Puhdistamolietteiden sisältämien haitta-aineiden aiheuttamat riskit lannoitekäytössä -hankkeessa. Työn toteuttivat Laki ja Vesi Oy ja Luonnonvarakeskus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta konsultoitiin taudinaiheuttajien osalta. Selvityksen rahoitti Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto ja sitä koordinoi Vesilaitosyhdistys.

Julkaisu: Puhdistamolietteiden sisältämien haitta-aineiden aiheuttamat riskit lannoitekäytössä; Vieno, Niina; Sarvi, Minna; Salo, Tapio; Rämö, Sari; Ylivainio, Kari; Pitkänen, Tarja; Kusnetsov, Jaana (2018).

Uutiset
Kommentointi on suljettu