Typpikuorma ja ravinteiden hyödyntäminen puhuttavat jätevedenpuhdistuksessa

touko 31, 2020

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n strategisena tavoitteena on jätteiden ja ravinteiden kierrätys- ja hyötykäyttöasteen nostaminen. Tavoitteen saavuttamiseksi tehdään kehittämistyötä erilaisissa hankkeissa niin sisäisesti kuin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Ravinteiden talteenotossa ja nykyistä tehokkaammassa kierrätyksessä on potentiaalia. Jätevesilietteen sisältämä orgaaninen aines, ja mm. lietteeseen sitoutunut fosfori ja osa typestä siirtyy tällä hetkellä erilaisiin multatuotteisiin, joiden kautta ravinteet saadaan hyötykäyttöön ja takaisin kiertoon. Tulevaisuus voi kuitenkin olla ravinteiden erillisessä talteenotossa.

HSY tähtää kierrätys- ja hyötykäyttöasteen nostamiseen usealla kehityshankkeella, kuten fosforin talteenoton RAVITATM-prosessilla. Sillä voidaan tuottaa suoraan hyödynnettävissä olevaa fosforihappoa sekä ammoniumfosfaattia, jota saadaan lietteen kuivauksen sivuvirran typenpoiston kautta. Typen poiston kehittäminen kuuluu Aalto yliopiston vesitekniikan tutkimusryhmän NPHarvest-hankkeeseen, jossa HSY on mukana. Lisäksi 2018 on käynnistynyt jätevesilietteen hiilen ja ravinteiden parempaan hyödyntämiseen tähtäävä tutkimushanke. Tutkimuksesta on jo saatu positiivisia tuloksia jätevesilietteestä tuotetun lietehiilen laadun osalta. HSY rakentaa parhaillaan jätevesilietteen pyrolyysin koetoimintalaitosta, joka käynnistyy joulukuussa 2020.

”Tällä hetkellä maataloudessa käytetty typpi saadaan teollisesti tuotettuna ilmakehän typestä ja fosfori pääosin louhimalla kaivoksesta. Myöhemmin voimme kuitenkin olla tilanteessa, jossa neitseellisten fosforivarantojen saatavuus heikkenee ja hinta nousee. On tärkeää kehittää ja testata uutta teknologiaa tulevaisuus silmällä pitäen. Tavoitteenamme on, että jäteveden sisältämät resurssit saataisiin tulevaisuudessa käyttöön entistä kohdennetummin. Ravinteiden erottaminen jätevedestä tarjoaisi mahdollisuuden tähän”, kertoo ryhmäpäällikkö Paula Lindell.

Ravinteet ovat aiheuttaneet myös ei toivottua haastetta jätevedenpuhdistukseen. HSY:n alueella typpikuorma on noussut viimeisen parin vuosikymmenen aikana alueen kasvua voimakkaammin ja yhtenä syynä tähän on ylimääräisen proteiinin syönnin lisääntyminen, mikä lisää jäteveteen poistuvan typen määrää. Laitoksille saapuva typpikuorma oli vuonna 2019 suurin 20 vuoteen. HSY:n Typpikuorma-kampanja nostaa aihetta esiin eri tavoin vuosien 2020-21 aikana.

Ravinnepoiston ja talteenoton huippuosaajat kohtaavat Aalto-yliopiston ja HSY:n  järjestämässä konferenssissa

Syksyllä Aalto-yliopisto järjestää yhdessä HSY:n kanssa kansainvälisen vesiyhdistyksen, IWA:n Nutrient removal and recovery –konferenssin. Kolmipäiväinen, koronaviruksen takia kokonaan virtuaaliseksi muutettu konferenssi kokoaa yhteen ravinteiden poiston ja talteenoton huippututkijat ja innovatiiviset käytännön osaajat. Suomalaisilla on konferenssissa useita esityksiä.

”HSY:n osalta erityisen haastava ja mielenkiitoinen tehtävä on konferenssiin sisältyvän Viikinmäen puhdistamovierailun toteuttaminen virtuaalisena. Virtuaalivierailun tulisi yhdistää tiedonvälitys puhdistusprosessista ja tutkimushankkeista Viikinmäen varsin vaikuttavien maanalaisten tilojen esittelyyn. Tavoitteena on, että materiaalia voidaan hyödyntää myös jatkossa, niin että puhdistamoon tutustuminen olisi tulevaisuudessa mahdollista myös niille, jotka eivät eri syistä voi osallistua puhdistamovierailulle”, kertoo tapahtuman suunnittelua HSY:n puolelta koordinoiva projektipäällikkö Anna Kuokkanen.

Jätevedenvedenpuhdistuksen viime vuoden tulokset julkaistu

HSY:n jätevedenpuhdistamon tulokset ovat vuodesta toiseen olleet erinomaisia. Taustalla on jatkuva kehitystyö ja prosessien optimointi. Molemmat laitokset täyttivät kaikki ympäristölupamääräykset. Ympäristölupamääräysten mukaisesti fosforin poistotehon tulee olla molemmilla laitoksilla vähintään 95 prosenttia ja typen poistotehon Viikinmäessä vähintään 80 prosenttia ja Suomenojalla vähintään 70 prosenttia. Vuonna 2019 jäteveden sisältämästä fosforista poistettiin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla 97 prosenttia ja Suomenojan jätevedenpuhdistamolla 98 prosenttia. Typestä poistettiin Viikinmäessä 90 prosenttia ja Suomenojalla 72 prosenttia. Espoon Blominmäkeen vuonna 2022 valmistuva jätevedenpuhdistamo tulee vaikuttamaan jätevedenpuhdistuksen hyviin tuloksiin entisestään.

Uutiset
Kommentointi on suljettu