Rahoitusta hulevesien hallintaan ja käsittelyyn päästöjen vähentämiseksi

marras 27, 2020

Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitusta hulevesien laadun parantamiseksi ja haitallisten aineiden poistamiseksi voi hakea 25.11.2020-29.1.2021 välisenä aikana Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Rahoitusta on tarjolla noin 2 miljoonaa euroa.

Avustushaku on valtakunnallinen ja avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, yritykset sekä muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia.

Rakennetuille pinnoille kertyy sade- ja sulamisvesiä eli hulevesiä. Hulevedet kuljettavat vesistöihin haitallisia aineita. Hulevesien parempi hallinta parantaa vesien tilaa ja auttaa kaupunkialueita sopeutumaan sekä tulviin että kuivuuteen.

Kaupunkien ja taajamien lähivedet, kuten järvet ja lammet, ovat tärkeitä virkistysalueita. Haitallisten aineiden vähentäminen hulevesistä ja onnistuneet hulevesiratkaisut lisäävät taajama- ja kaupunkialueiden viihtyisyyttä ja luonnon monimuotoisuutta. Hankehaussa etsitään kustannustehokkaimpia keinoja rajoittaa tai estää haitallisten aineiden päästöjä joko käsittelyn keinoin tai ennaltaehkäisevästi.

Hakemuksia toivotaan erityisesti seuraavista aiheista:

  • Hulevesien käsittelyrakenteiden toimivuus ja niissä tapahtuvat prosessit
  • Ratkaisut rakennustyömaiden hulevesien hallintaan ja käsittelyyn
  • Uudet ja erityiskohteiden hulevesien hallinnan ja käsittelyn tekniikat ja rakenneratkaisut, joista Suomessa on vielä vähän tai ei lainkaan tutkimustietoa.
  • Laajempien, valuma-aluetason erilaisten hallinta- ja käsittelymenetelmien (rakenteelliset ja ei-rakenteelliset) yhdistelmistä koostuvat hajautetut kokonaisuudet/järjestelmät.
  • Kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun tietämyksen parantaminen uusista käsittelytekniikoista ja uusista pinnoitusratkaisuista sekä uusien pinnoitettujen alueiden vaikutuksesta hulevesien laatuun.
  • Teollisuusalueiden hulevesien riskit ja riskien hallinta onnettomuus- ja häiriötilanteissa haitallisten aineiden kannalta.
  • Hulevesien seurannan kehittäminen uusilla teknologioilla, mm. hulevesien laadun seurannan automaattimittarit sekä mittausantureiden kehitystyö ja testaaminen.
  • Viestinnälliset hankkeet, joiden avulla lisätään eri kohderyhmien tietoisuutta hulevesien haitallisista aineista sekä vaikutetaan käyttäytymiseen päästöjen vähentämiseksi.
  • Hulevesien kuormituksen osuus kokonaiskuormituksesta ja niiden vaikutus kaupunkien lähivesien vedenlaatuun.

Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen on osa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Haitallisten aineiden vähentämisessä on kolme painopistealuetta: viemäröidyt yhdyskuntajätevedet, hulevedet ja sekaviemärit.

Viisivuotisen (2019-2023) vesiensuojelun tehostamisohjelman avulla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinteiden päästöjä vesiin, kunnostetaan vesistöjä ja vahvistetaan asiantuntijoiden ja toimijoiden verkostoja, vähennetään kaupunkivesien haitallisten aineiden päätymistä kaupunkivesiin, saneerataan Itämeren ympäristölle vaarallisia hylkyjä sekä rahoitetaan tutkimusta ja kehitystyötä.

Uutiset
Kommentointi on suljettu